نویسنده = سمانه افتخاری حصاری
تعداد مقالات: 1
1. طراحی آماری-اقتصادی نمودار کنترلی X ̅ تحت مدل شوک وایبول تعمیم‌یافته‌ی جدید دو پارامتری

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 129-139

بشیر امینی؛ محمد بامنی مقدم؛ سمانه افتخاری حصاری