کلیدواژه‌ها = نمودار کنترلی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی آماری اقتصادی نمودار کنترلی برای مشاهدات انفرادی از توزیع نمایی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 135-144

علی اکبر حیدری؛ مسعود توکلی


2. طراحی آماری ـ اقتصادی نمودارهای کنترلی برای پایش میانگین فرایند با انحراف معیار معلوم بر اساس چگالی پیش‌گوی بیزی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 284-294

عاطفه مرادیان؛ محمد بامنی مقدم؛ سید رحمت شجاعی علی آبادی


3. طراحی آماری-اقتصادی نمودار کنترلی X ̅ تحت مدل شوک وایبول تعمیم‌یافته‌ی جدید دو پارامتری

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 129-139

بشیر امینی؛ محمد بامنی مقدم؛ سمانه افتخاری حصاری