کلیدواژه‌ها = زیست‌پذیری
مدل ارزیابی زیست‌پذیری سیستم‌های پیچیده مهندسی در شرایط عدم قطعیت- مطالعه موردی یک ماهواره سار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1396

مالک طهوری؛ جعفر قیدرخلجانی؛ محمدحسین کریمی گوارشکی


مدل ارزیابی زیست‌پذیری سامانه‌های پیچیده مهندسی در شرایط عدم قطعیت- مطالعه موردی یک ماهواره سار

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 208-222

مالک طهوری؛ جعفر قیدر‌خلجانی؛ محمد‌حسین کریمی‌گوارشکی