مدل‌سازی و تحلیل نقش خصوصی‌سازی بر عملکرد شرکت‌ ملی حفاری ایران با رویکرد پویایی سیستم و براساس مدل تعالی سازمانی EFQM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی شرق، دانشگاه گیلان، رودسر، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

برای بررسی اثربخشی خصوصی‌سازی لازم است تا پویایی تأثیرات خصوصی‌سازی بر تعالی شرکت در طی زمان، موردمطالعه، بررسی و تحلیل قرار گیرد تا شرکت بتواند با تصمیم‌گیری مناسب، بر روی ابعادی از خصوصی‌سازی سرمایه‌گذاری کند که بیشترین اثربخشی را بر تعالی سازمانی دارند. در این پژوهش، تحلیل و مدل‌سازی نقش خصوصی­سازی بر تعالی شرکت بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM و با استفاده از رویکرد پویایی سیستم‌ها طی پنج مرحله تشریح می‌گردد. ابتدا مسئله تعریف و سپس متغیرهای کلیدی شناسایی و افق زمانی تعیین می‌شود. پس از درک مسئله، فرضیه پویا ارائه و ساختار نمودار علی حلقوی ترسیم می‌گردد. سپس، نقشه سطح و جریان تبیین شده و مدل شبیه‌سازی می‌شود. در گام بعدی، اعتبار مدل ارائه‌شده، بر اساس آزمون‌های اعتبارسنجی موردبررسی قرار می‌گیرد. در نهایت، با اجرای تحلیل حساسیت متغیرهای مدل، به طراحی و ارزیابی سیاست‌ها در شرکت ملی حفاری ایران پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1] اسدنیا، ا.، جلیل­پور، پ. و کوچک، آ. (1395). امکان­سنجی خصوصی­سازی کتابخانه­های دانشگاهی با استفاده از تحلیل SWOT: مطالعه موردی کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، شماره 18، صص 162-145.
[2]‌ دخانی، و. و صفری­الموتی، ف. (1387). خصوصی­سازی در صنعت نفت: چالش­ها، موانع و راهکارها، نشریه فنی تخصصی شرکت ملی نفت ایران، صص 20-16.
[3] نجمی، م. و حسینی، س. (1383). مدل سرآمدی EFQM از ایده تا عمل (بر اساس ویرایش 2003 میلادی)، انتشارات روناس، چاپ چهارم.
[4] آراستی، ز.، بدری، ح. و حجازی، ط. (1394). تحلیل متغیرهای اقتصادی مؤثر بر صنعت نان ایران با رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها. نشریه مهندسی صنایع و مدیریت شریف، شماره 2/2، صص 29-19.
[5] Muting, M., Mbohw, C. & Kommul, V. (2017). System dynamics approaches to energy policy modeling and simulation. Energy Procedy, 141, pp.532-539.
[6] عسکری، م.، شیرازی، ب. و مأموریان، ر. (1395). تحلیل پویایی­های عوامل مؤثر بر سیاست­گذاری سرمایه­گذاری در صنعت نفت ایران با استفاده از رویکرد سیستمی، سیزدهمین کنفرانس بین­المللی مهندسی صنایع، بابلسر، دانشگاه علوم و فنون مازندران.
[7] رستمی، و. و کمرخانی، ا. (1395). رقابت، مالیات­ستانی و ارتقای کیفی خصوصی­سازی، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه­ریزی و بودجه، سال 21، شماره 2، صص 171-157.
[8] احمدوند، م. (1392). واکاوی عملکرد خصوصی­سازی در ایران. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، ویژه­نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال 1، شماره 2، صص 182-143.
[9] دهقانی سریزدی، م. اولیا، م. (1387). تحلیل مدل تعالی EFQM با استفاده از سیستم‌های دینامیکی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره 3، شماره 12، صص 82-65.
[10] محمدی­زاده، م.، صادقیه، ا. و مصطفی­پور، ع. (1392). مدل‌سازی بهره­وری نیروی انسانی در صنعت نفت با رویکرد پویایی­شناسی سیستم، دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم­ها، نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، گروه مهندسی صنایع، 1392.
[11] Brown, D., Telegdy, A. (2016). Where does privatization work? Understanding the heterogeneity in estimated firm performance effects. Journal of Corporate Finance, 41, pp. 329-362.
[12] Farasi, R. (2001). The management of privatized companies: a theoretical framework to explore the environmental and organizational deteminants of privatization and restructuring. Bussiness Policy and Strategy Division of the Academy of Management (submitted).
[13] Nestor, S., Mahboobi, L. (1999). Privatization of Public Utilities: The OECD Experience. Privatization and Competition Regulation. OECD, Paris, pp. 13-49.
[14]. Bloom, N. (2010). The Impact of Competition on Management Quality: Evidence from Public Hospitals. NBER Working, pp. 16032.
[15] Cuervo, A. Villalon, B. (2000). Explaining the Variance in Performance Effects of Privatization. Academy of Management Review, 25 (3), pp. 581-590.
[16] Amado, C., Santos, P. & Serra, J. (2017). Does partial privatization improve performance? Evidence from a chain of hotels in Portugal”, Journal of Business Research, 73, pp. 9-19.
[17] Sterman, J. (2000). Business Dynamics: Systems for Thinking and Modeling for a Complex World” Irwin / McGraw-Hill.