توسعه یک مدل بهینه‌سازی جدید براساس شاخص بازده فرایند S_pk و شاخص قابلیت فرایند C_pk برای انباشته‌های باز ارسالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد

چکیده

طرح نمونه‌گیری به‌منظور پذیرش، یک ابزار مفید برای تضمین و کنترل کیفیت در صنایع است. در این مقاله، طرح نمونه‌گیری باز ارسالی بر اساس شاخص بازده فرایند و شاخص قابلیت فرایند با درنظر گرفتن روش حداقل زاویه توسعه داده می‌شود. پارامترهای طرح با کمینه‌کردن متوسط اندازه نمونه بازرسی‌شده و با در نظرگرفتن محدودیت‌های مربوط به میزان نزدیکی به منحنی مشخصه عملکرد اید‌ئال و همچنین ریسک تولیدکننده و ریسک مصرف‌کننده به‌طور همزمان تعیین می‌گردند. علاوه بر این، عملکرد طرح‌ پیشنهادی بر اساس دو شاخص ارزیابی و با طرح یک‌بار نمونه‌گیری مقایسه می‌شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که طرح پیشنهادی مبتنی‌بر شاخص اقتصادی‌تر است زیرا با افزایش شباهت منحنی OC طرح پیشنهادی به منحنی  OCایدئال به متوسط اندازه نمونه کمتری نسبت به طرح پیشنهادی باز ارسالی بر اساس شاخص نیاز دارد. برای نشان دادن کاربرد طرح پیشنهادی، یک مثال عددی ارائه می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


[1] Montgomery, D. C. (2009). Statistical quality control (Vol. 7). New York: Wiley.‏
[2] Duncan, A. J. (1986). Quality Control and Industrial Statistics, 5th. Ed. Irwin, Homewood, IL: Richard D Irvin.‏
[3] Govindaraju, K., & Ganesalingam, S. (1997). Sampling inspection for resubmitted lots. Communications in Statistics-Simulation and Computation26(3), 1163-1176.‏
[4] Wu, C. W., Aslam, M., & Jun, C. H. (2012). Variables sampling inspection scheme for resubmitted lots based on the process capability index Cpk. European Journal of Operational Research217(3), 560-566.‏
[5] Liu, S. W., Lin, S. W., & Wu, C. W. (2014). A resubmitted sampling scheme by variables inspection for controlling lot fraction nonconforming. International Journal of Production Research52(12), 3744-3754.‏
[6] Rao, G. S., Rosaiah, K., & Babu, M. S. (2019). Group acceptance sampling plans for resubmitted lots under exponentiated Fréchet distribution. International Journal of Computing Science and Mathematics10(1), 11-21.‏
[7] Wu, C. W., Shu, M. H., Nugroho, A. A., & Kurniati, N. (2015). A flexible process-capability-qualified resubmission-allowed acceptance sampling scheme. Computers & Industrial Engineering80, 62-71.‏
[8] Mahalingam, U., & Balamurali, S. (2019). Economic design of quick switching sampling system for resubmitted lots. Communications in Statistics-Theory and Methods48(16), 4019-4033.‏
[9] Fallahnezhad, M. S., & Yazdi, A. A. (2016). A new optimization model for designing acceptance sampling plan based on run length of conforming items. Journal of Industrial and Systems Engineering9(2), 67-87.
[10] Nezhad, M. S. F., Saredorahi, F. Z., Owlia, M. S., & Zad, M. A. V. (2018). Design of economically and statistically optimal sampling plans. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics47(3), 685-708.
[11] Soundararajan, V., & Christina, A. L. (1997). Selection of single sampling variables plans based on the minimum angle. Journal of Applied Statistics24(2), 207-218.
[12] Niaki, A., & Nezhad, F. (2012). A new markov chain based acceptance sampling policy via the minimum angle method. Iranian Journal of Operations Research3(1), 104-111.‏
[13] Pearn, W. L., & Lin, P. C. (2004). Testing process performance based on capability index Cpk with critical values. Computers & Industrial Engineering47(4), 351-369.‏
[14] Boyles, R. A. (1994). Process capability with asymmetric tolerances. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 23(3), 615-635.
[15] Lee, J. C., Hung, H. N., Pearn, W. L., & Kueng, T. L. (2002). On the distribution of the estimated process yield index . Quality and Reliability Engineering International18(2), 111-116.
[16] Aslam, M., Wu, C. W., Azam, M., & Jun, C. H. (2013). Variable sampling inspection for resubmitted lots based on process capability index Cpk for normally distributed items. Applied Mathematical Modelling37(3), 667-675.