توسعه روشی به منظور تخصیص قابلیت اطمینان به زیرسیستم های یک ماهواره مکعبی با رویکرد سطح آمادگی تأمین کنندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

2 گروه صنایع، دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این پژوهش به منظور تخصیص قابلیت به زیرسیستم های یک ماهواره مکعبی در فاز طراحی مفهومی باهدف دستیابی به قابلیت اطمینان 73درصد؛ روش امکان پذیری هدف، به عنوان روش مبنای پژوهش توسعه داده شده است. در هیچ کدام از پژوهش های انجام شده در حوزه تخصیص قابلیت اطمینان روشی که فاکتور فناوری را توسعه داده باشد و نیز ارتباط تأمین کنندگان را با موضوع تخصیص قابلیت اطمینان در نظر گرفته باشد، یافت نشد از این رو تمرکز مطالعه حاضر بر روی محاسبه دقیق فاکتور فناوری می باشد. به منظور برآورد این فاکتور به مفهومی تحت عنوان ارزیابی آمادگی فناوری ؛ و سطح توانمندی فناورانه تأمین کنندگان پرداخته شد و مدلی به منظور تلفیق دو مفهوم ذکر شده ارائه گردید.نتایج بدست آمده نشان می دهد که تخصیص قابلیت اطمینان اطمینان با این روش به شناسایی زیرسیستم های بحرانی و بهبود آنها در مرحله طراحی کمک می نماید

کلیدواژه‌ها