طراحی سیستم خبره هوشمند برای شناسایی توان مندی‌های چندگانه زنجیره تامین پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت صنعتی ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران.( نویسنده مسول ) آدرس : قزوین _خیابان دانشگاه - بلوار

چکیده

چکیده
بر پایه بررسی‌های انجام شده درباره پژوهش‌های پیشین، بیشتر مطالعات صورت گرفته درباره بررسی توانمندی‌های زنجیره تامین پایدار محدود به چند متغیر می باشد. در این مقاله ابتدا لیستی از توانمندی‌های زنجیره تامین پایدار حاصل از مرور پیشینه پژوهش تهیه شده، این شاخص ها با کمک پنل خبرگان پالایش می شوند تا شاخص های نهایی تهیه شود. برای شناسایی مولفه ها از تکنیک های دلفی فازی استفاده می کنیم.بر پایه خوشه بندی متغیر های تصمیم، در گام بعدی محدوده متغیرهای تصمیم گیری مشخص می شود. سپس با استفاده از تکنیک های کمی و فازی یک رویکردی تحلیل ها ارایه می شود. برای شبیه‌سازی و یکپارچگی سیستم‌های فازی طراحی شده از ابزار سیمولینک استفاده گردید. سطوح توامندی های اندازه گیری شده و در نهایت نتیجه گیری می شود. نتایج این تحقیق بیان نمود، چهارتوانمندی با اولویت شامل رقابتی‌پذیری، عملیاتی، تکنولوژی و تاب‌آوری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها