استفاده از روش‌های آمار فضایی در توسعه بهره‌وری و مدیریت منابع اورژانس به منظور ارتقا رفاه بیماران سکته‌ قلبی و مغزی در کلانشهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

سکته‌‌های مغزی و قلبی از مهم ترین عوامل مرگ و میر در جهان می باشند شناسایی جوامع در معرض خطر سکته مغزی و قلبی گامی مهم در بهبود سیستم های مراقبت از این دو نو ع سکته است. هدف از این مطالعه‌ بهبود عملکرد اورژانس و بهبود کیفیت تخصیص منابع اورژانس و منابع بیمارستانی است. از این رو به بررسی نواحی شهر تهران از جهت خودهمبستگی فضایی رخداد سکته‌های مغزی و قلبی با استفاده از آمار فضایی پرداخته شد و با استفاده از تحلیل نقاط داغ و خود همبستگی محلی موران پراکندگی این دو نوع سکته در نواحی مختلف شناسایی شد و هم چنین با توجه به نتایج حاکی از وجود خودهمبستگی فضایی به مدلسازی داده ها با استفاده از مدل های اتورگرسیو شرطی پرداخته شد و دو عامل آلودگی هوا و رتبه بندی توسعه یافتگی مناطق تهران با کمک مدلهای اتورگرسیو شرطی مورد بررسی قرار داده شده اند .

کلیدواژه‌ها