مطالعه از هم گسیختگی میکرو قطرات در فرآیند تولید پوشش های سطحی با استفاده از مدل قابلیت اطمینان در داده های سانسور شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مکانیک - دانشکده مهندسی - دانشگاه پیام نور

2 عضو هیات علمی گروه آمار، دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

چکیده

میکرو پوشش‌ها کاربرد وسیعی در تولیدات صنعتی نوین دارند. از هم پاشیدگی میکرو قطرات در حین برخورد با سطح، باعث کاهش کیفیت پوشش ایجاد شده بر روی سطح می گردد. فشار دستگاه پاشش یکی از مهمترین عوامل از هم گسیختگی میکرو قطرات است. در این تحقیق تاثیر فشار بر روی قطر از هم گسیختگی میکرو ذرات توسط مدل قابلیت اطمینان بر اساس نمونه سانسور شده مطالعه شده است. برای محاسبه مدل قابلیت اطمینان از توزیع رایلی نمایی شده معکوس به عنوان توزیع برازنده داده‌ها، استفاده گردیده و برآوردگر درستنمایی ماکزیمم پارامترهای مدل، محاسبه شده است. همچنین بر اساس الگوریتم متروپلیس-هاستینگس پارامترهای مجهول برآورد شده‌اند. نتایج نشان می دهد که مدل قابلیت اطمینان معرفی شده، عملکرد خوبی در برآورد احتمال از هم گسیختگی میکرو قطرات در فشارهای مختلف پاشش دارد. بر اساس مدل پیشنهادی، مشاهده گردیده است که با افزایش فشار نازل، قطر از هم گسیختگی میکرو قطرات کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها