طراحی آماری ـ اقتصادی نمودارهای کنترلی برای پایش میانگین فرایند با انحراف معیار معلوم بر اساس چگالی پیش‌گوی بیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در زمینه‌ی کنترل فرایند آماری تحقیقات گسترده‌ای انجام شده است. همچنین اخیراً در متون کنترل فرایند آماری، نمودارهای کنترلی پیشنهاد شده‌اند که مبتنی بر ایده چگالی پیش‌گوی بیزی هستند. این ایده اولین بار توسط منزفریخ مطرح و در آن نامعلومی پارامترها در نظر گرفته شد.. در این مقاله برای اولین بار طراحی آماری ـ اقتصادی نمودارهای کنترلی برای پایش میانگین فرایند با انحراف معیار معلوم بر اساس چگالی پیش‌گوی بیزی ارائه شده است. با توجه به نتایج ارائه شده در مقاله، در خصوص برتری طراحی آماری ـ اقتصادی بر طراحی اقتصادی و همچنین برتری رویکرد بیزی بر رویکرد کلاسیک در طراحی نمودار کنترلی، پیشنهاد می‌شود که از نمودار کنترلی بیزی با طراحی آماری ـ اقتصادی در کنترل میانگین فرایند استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


[1]     Menzefricke, U. (2002).On the evaluation of control chart limits based on predictive distributions.Communications in statistics-theory and methods, 31, 1423–1440.
[2]     Yang, R., and Berger, J. O. (1996). A catalog of noninformative priors.Institute of Statistics and Decision Sciences, Duke University.
[3]     مختاری، ع.، خردمندنیا، م. (۱۳۹۲). یک نمودار کنترل همزمان میانگین و واریانس با رهیافت چگالی پیش‌بین بیزی.نشریه علوم دانشگاه خوارزمی،جلد۱۳.
[4]     Duncan, A. J. (1956). The economic design of X ̅ charts used to maintain current control of a process. Journal of the American Statistical Association,51(274), 228-242.
[5]     Saniga, E. M. (1989). Economic statistical control-chart designs with an application to X and R charts. Technometrics, 31, 313–320.
[6]     Lorenzen, T. J., & Vance, L. C. (1986). The economic design of control charts: a unified approach. Technometrics, 28(1), 3-10..
[7]     Linderman, k., & Love, T.E. (2000). Economic and Economic Statistical Designs for MEWMA control charts. Journal of Quality Technology, 32, 410_417