توسعه مدل طراحی محصول با روش طراحی برای هزینه (DFC) در محصول الکترواپتیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

2 گروه مهندسی صنایع.عضو هیات علمی،دانشگاه صنعتی مالک اشتر.اصفهان.ایران

3 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

4 دانشکده مهندسی صنایع شاهین شهر، دانشگاه مالک اشتر

چکیده

طراحی برای هزینه که در مرحله طراحی مفهومی استفاده می‌شود، شاخه ای از طراحی برای x است که با استفاده از ابزارهای مختلف هزینه چرخه عمر طرح های مختلف یک محصول را قبل از ساخت محصول برآورد می‌کند هدف از این پژوهش، اجرا و پیاده‌سازی روش طراحی برای هزینه در یکی از محصولات الکترواپتیکی است. در پژوهش حاضر برخلاف سایر پژوهش‌ها از روش طراحی بدیهه‌گرا برای تحلیل نیازهای مشتریان و تبدیل آن‌ها به ویژگی‌های طراحی استفاده شده است. در قسمت برآورد هزینه چرخه عمر با مطالعه مدل‌های مختلف با توجه به ساختار هزینه‌ها و اطلاعات در دسترس صنعت مورد مطالعه به توسعه مدلی جهت برآورد پرداخته و ضمن ایجاد پایگاه دانش مناسب و فرمول‌های ریاضی به محاسبه هزینه چرخه عمر طرح‌های A و B محصول پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده مقرون به صرفه بودن تولید طرح A محصول ازنظر اقتصادی در طول چرخه عمر آن است.

کلیدواژه‌ها


[1]          Xu, Q., Jiao, R.J., Yang, X., and Helander, M. (2009), An analytical Kano model for customer need analysis, Design Studies, Vol.30, No. 1.
[2]          Tontini, G. (2003), Deployment of Customer Needs in the QFD Using a Modified Kano Model, Journal of the Academy of Business and Economics.
[3]          Chen, X., J. Shao, and Z. Tain. Family cars’ life cycle cost (LCC) estimation model based on the neural network ensemble. in International Conference on Programming Languages for Manufacturing. 2006. Springer.
[4]     مصطفی یوسفی، سعید رمضانی، محسن طاهری و عباس شریفی،" ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی زﻣﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﻧﺎوﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮسراﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮانﺳﯿﺮ اﯾﺜﺎر)"، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ (ع)، 1390.
[5]           مریم مکوندی، "طراحی بدیهه گرا به عنوان ابزاری جهت بهبود طراحی و کیفیت محصول (خدمات) در تعامل با سایر ابزارها"، کنفرانس بین المللی پژوهش­های نوین در مهندسی صنایع و مدیریت،1397.
[6]          Villanueva, M., Yannou, B., Leroy, Y., Cluzel, F., Vautier, M., & Vaija, S. (2020, May). DESIGN-FOR-COST-AND-ENVIRONMENT: ONTOLOGICAL ANALYSIS AND COMPARISON OF SERVICE REPRESENTATION APPROACHES. In Proceedings of the Design Society: DESIGN Conference (Vol. 1, pp. 2197-2206). Cambridge University Press.
[7]          Więcek, D., Więcek, D., & Kuric, I. (2019). Cost estimation methods of machine elements at the design stage in unit and small lot production conditions. Management Systems in Production Engineering, 27(1), 12-17.
[8]          Fu, R.-H., Z.-G. He, and X. Zhang, Life cycle cost based optimization design method for an integrated cooling system with multi-operating modes. Applied Thermal Engineering, 2018. 140: p. 432-441.
[9]          Mengoni, M., et al., A scalable “Design for Costing” platform: a practical case in ball valves industry. Procedia CIRP, 2016. 50: p. 311-317.
 
 
[10]       El-Khasawneh, B. S. (2013, August). Design for Availability (DFAV) and Design for Cost (DFC): Developing World Peculiarities. In International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference (Vol. 55911, p. V004T05A018). American Society of Mechanical Engineers.
[11]               سیداحمد حسینی مونس و علی کیا، " مهندسی سیستم­ها"، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1398.
[12]       Xiaochuan, C., et al. Methodology and technology of design for cost (DFC). in Fifth World Congress on Intelligent Control and Automation (IEEE Cat. No. 04EX788). 2004. IEEE.
[13]       ISO/ IEC 15288, Systems and software engineering – System life cycle processes, IEEE Std 15288- 2015.
[14]       Department of Army. 1976. Operating and support cost guide for Army material systems. Pamphlet no. 11 – 14. Department of the Army, Washington, D. c.