نمودارهای کنترلی استوار برای داده‌های سری‌زمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش البرز قزوین ایران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از میان ابزارهای پر کاربردکنترل آماری فرایند، نمودارکنترلی مهم‌ترین و قدرتمند‌ترین ابزار کنترل آماری فرایند است . نمودارهای کنترل آماری فرایند در رابطه با کنترل فرایند از دو جنبه کامل نیستند.نمودارهای کنترل آماری فرایند طبق مشخصات طراحی انجام می‌پذیرد یا نه و دیگر این‌که نمودارهای کنترلی توانایی شناسایی علل غیر تصادفی و حذف آن‌ها را ندارند. در این مقاله نمودارهای کنترلی استوار برای داده‌های سری‌زمانی برای پی بردن به انحراف‌های با دلیل، معرفی می‌کنیم که داده‌های واقعی اجرای عملیات مرکز ساختمان‌های کشاورزی و بیوتکنولوژی کرج می‌باشدکه داده‌ها به صورت روزانه جمع‌آوری شده و نمودارهای کنترلی استوار و نمودارهای کنترلی استاندارد را برای داده‌های سری‌زمانی رسم می‌‌کنیم که انجام تجزیه و تحلیل آماری این طرح با استفاده از نرم‌افزار spss16صورت پذیرفته است و در نهایت با مقایسه کردن نمودارکنترلی استوار با نمودارکنترلی استاندارد برای داده‌های سری‌زمانی به این نتیجه می‌رسیم که نمودار کنترلی استوارکارایی مطلوبی نسبت به نمودار کنترلی استاندارد دارد.

کلیدواژه‌ها