استفاده از روش شناسی رویه پاسخ و برنامه ریزی آرمانی بر پایه شبیه سازی در سلول رباتیک جهت بهینه یابی توالی عملیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی

2 ایران-سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده مهندسی- گروه صنایع

3 گروه مهندسی صنایع،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تمرکز اصلی این مقاله بر بهره گیری از رویکرد شبیه‌سازی کامپیوتری در مدل‌سازی در حضور عوامل مختلف عدم قطعیت و نیز استفاده از روش شناسی رویه پاسخ بر روی نتایج متنوع شبیه‌سازی در مساله تعیین توالی بهینه ورود قطعات به سلول تولیدی رباتیک سه ماشینه بر اساس سیاست حرکتی S_6 با در نظر گرفتن تولید قطعات مختلف در هر سیکل تولیدی است. تابع چگالی احتمال خرابی و زمان تعمیر ماشین ها دارای توزیع نمایی بوده و حداقل کردن زمان سیکل بر اساس سیاست حرکتی S_6 و حداکثر کردن خروجی در این سلول رباتیک همراه با کمینه‌سازی هزینه‌های عملیاتی به عنوان اهداف اصلی بهینه‌سازی مساله منظور شده است. نتایج شبیه‌سازی مثال‌های عددی متعدد حاکی از آن است که این رویکرد، در زمان رسیدن به جواب بهینه نسبت به رویکردهای پیشین مدل‌سازی بهبود قابل توجه دارد.

کلیدواژه‌ها