ارائه‌ی روشی به منظور محاسبه هزینه های پنهان و فرصت کیفیت با رویکرد آسیب به حسن نیت مشتریان و برند سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر ، ایران

3 گروه مهندسی صنایع دانشگاه مالک اشتر، شاهین شهر ایران

چکیده

در پژوهش حاضر روشی جهت اندازه‌گیری هزینه‌ی آسیب به حسن نیت مشتریان و هزینه‌ی آسیب به برند سازمان ارائه گردیده است. در محاسبه‌ی هزینه‌ی آسیب به حسن نیت مشتریان، ابتدا الزامات کیفی و وزن هر یک از الزامات محاسبه گردیده و پس از محاسبه‌ی انطباق سازمان و سازمان رقیب در برآورده کردن الزامات، هزینه‌ی مرتبط با مشتریان ناراضی محاسبه شده است. پس از محاسبه‌ی هزینه‌ی مرتبط با مشتریان ناراضی، نرخ زیان آسیب به حسن نیت مشتریان و در نهایت هزینه‌ی آسیب به حسن نیت مشتریان محاسبه گردیده است. در محاسبه‌ی هزینه‌ی آسیب به برند سازمان، از بین مدل‌های موجود، مدل اکر برای محاسبه هزینه‌ی آسیب به برند سازمان استفاده گردیده است. بر اساس مدل اکر پارامترهای ایجادکننده‌ی هزینه،‌ شناسایی شده و هزینه‌ی آسیب به برند سازمان محاسبه گردیده است. در نهایت، روش‌های ارائه شده در پژوهش حاضر در یکی از صنایع منتخب به اجرا در امده است.

کلیدواژه‌ها


 • Vaxevanidis, N., Petropoulos, G., Avakumovic, J., Mourlas, A., (2009), Cost Of Quality Models And Their Implementation In Manufacturing Firms, International Journal For Quality Research, 3(1).
 • Juran, J.M., Godfrey, A.B., Juran’s quality handbook, 5th ed: McGraw-Hill, 1999.
 • رحمتی، حسین، (1389)، مدل ریاضی فازی جهت بهینه‌سازی هزینه‌هایکیفیت، (پایان­نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه گیلان.
 • حقی، فرشاد،(1392)، رویکرد شبکه‌های بیزین برای مدلسازی هزینه­های کیفیت، (پایان­نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه بوعلی سینا.
 • Sailaja, A., Basak, P.C., Iswanadhan, K.G.V, (2015), Hidden Costs Of Quality: Measurement & Analysis, International Journal Of  Managing Value and Supply Chains (IJMVSC), 6(2).
 • Teeravaraprug, J., “Quantification of Tangible and Intangible Quality Costs” ,2004.
 • Modhiya, , Desai, D., (2016), A Review on Cost of Quality Methodology and Hidden Costs in Manufacturing Industries, REST Journal on Emerging trends in Modelling and Manufacturing, 2(4): p. 87-94.
 • دارابی، محمد و فلاحی نژاد، عباس، (1388)، بررسی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت درحسابداری مدیریت و ملاحظات رفتاری آن، مجله­ی بررسی­های حسابداری و حسابرسی، ص 71-106.
 • Suresh, K.k, (2006), Increasing The Visiblity Of Hidden Failure Costs, International Journal of Quality.
 • Ajodhia, V., (2010), Integrated Cost and Quality Benchmarking for Electricity Distribution Using DEA, International Journal of Energy Sector Management, 4(3), p. 417.
 • Vytautas, S., Asta, D., Alma, Z., (2013), Hidden Costs in the Evaluation of Quality Failure Cost, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 24(3), p.176-186.
 • Brotons, M., Sansalvador, E., (2013), Quality cost analysis: a case study of a Spanish organization, Total Quality Management, 24(4), p. 378–396.
 • Lari, A., and Asllani, A., (2013), Quality Cost Management Support System: An Effective Tool For Organisational Performance Improvement, Total Quality Mgmt & Business Excellence, 24 (3,4), p. 432-451.
 • Omar, M.k., & Murgan, S.h., (2014), An Improved Model For The Cost Of Quality, International Juran Of Quality And Reliability Management.
 • J.m.s & Selles.M.e.s, )2014), A Fuzzy Quality Coste Stimation Method, Fuzzy sets and system journal.
 • Muhammad Arsalan, F., Randolph, K., Henriqueta, N.,Antonio, A., (2017),Evaluating Cost -Quality Trade-Offs for Inspection Strategies ofManufacturingProcesse, Journal of Production Economics.
 • Amar Murumkar, S.n., Teli, U. m., Bhushi,, Deshpande, s., (2017), Hidden Cost of Quality: A Review, International Journal of Quality & Reliability Management, p.510-531.
 • Kenitra, J & Morocco, A.a., (2017), Estimating supplier’s hidden quality costs with Taguchi quality loss function and Topsis method, Industrial Engineering Laboratory, Team of Modeling, Optimization of Industrial Systems and Logistics, p.100-105.
 • Alglawe, A., Schiffauerova, A., Kuzgunkaya, O., (2017), Analysing the cost of quality within a supply chain using system dynamics approach , Journal of Total Quality Management.
 • Robert, L., Schmid t., Lauren, N., Pearson, N., (2019), Estimating The Cost Of Quality Of Errors In The Analytical Phase , p 60-66.
 • Kau, L., Nel, H., (2019(, Cost of Quality:A Review and Future Research Directions, International Journal of Social Ecology and Sustainable Development.
 • Cheshmberah, M., Asgari, Y., & Karbasian, M. (2020). Identifying, refining, measuring and analyzing the cost of quality (CoQ) (real case: a manufacturing firm). Int. Journal of Engineering and Technology, pp. 148-156.
 • Sergey, K., Andreas, E., Mehmet, K.,(2021), The Role of Marketing in Understanding and Controlling Cost of Quality, Journal of Economics and Management Sciences, 4(1).
 • عباس نیا، رضا و مرادی سنکی، وحید، (1389)، هزینه­های کیفیت پروژه­های ساخت، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، ص 19-38.
 • فرجی، ابوالفضل، حقی، فرشاد، آقابابایی، سلمان و وحید خداکرمی، (1396)، رویکردی ‌نوین ‌به ‌تحلیل‌ هزینه­های کیفیت ‌با‌استفاده ‌از‌ شبکه بیزین هیبریدی، نشریه تخصصی مهندسی صنایع ،دوره51- 3، ص 297-310.
 • کاظمی، ابوالفضل و حاجی­پور، وحید، (2018)، رویکردی نوین جهت سنجش هزینه­های کیفیت با استفاده از مفاهیم کارت امتیازی متوازن با رویکردی فازی، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 48، ص109-130.
 • Cerinkovaite, M. E., (2011). Prekes zenklo vertes matavimo modeliai, Socialiniu mokslu studijos, 3(3), p. 967-981.
 • Haghi, F., (2013), Bizin networkingapproachtomodel  cost of quality, (A Thesis Of Master Of Science), Bu ali sina university, (Persian).
 • Daraby, M., & Falahinezhad, A., (2009), Reiew costing system Based on management accounting activity and its behavioral considerations, Accounting and Auditing Reviews magazine, p 71-106, (Persian).
 • Rahmaty, H., (2010), Fuzzy mathematical model for optimizing cost of quality, (A Thesis Of Master Of Science), Gilan university, (Persian).
 • Abasniya, R., & Moradysanky, V., (2010), Cost of quality of construction projects, Sixth international conference of project management, p19-38, (Persian).
 • Faraji, .A, Haghi, F., Aghababaie, S., KHodakarami, V., )2017(, A new approach to cost of quality analysis using bizin hybridy network, Journal of Industrial Engineering, 51(3), p 297-310, (Persian).
 • Kazemi, A., Hajipoor, V., )2018), A new approach to measuring the cost of quality using the concepts of Balanced Scorecard with a fuzzy approach, Journal of Scientific research of Industrial Management Studies, 48, p109-130, (Persian)