طراحی مدل استقرار و پیاده‌سازی کیفیت 4.0 با رویکرد تلفیقی مدل‌سازی ساختاری تفسیری و مدل‌سازی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی-دانشکده علوم اداری و اقتصادی- دانشگاه اراک-ایران

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی ساختاری است تا بتوان با استفاده از آن محرک‌های استقرار مناسب کیفیت 4.0 را در صنایع فولاد کشور بررسی نمود. به منظور انجام پژوهش حاضر در ابتدا ده محرک با استفاده از ادبیات پژوهش شناسایی گردید. سپس با استفاده از تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری، به ساختاربندی این محرک‌ها با استفاده از نظرات 13 خبره اقدام شد. در ادامه به منظور برازش ساختار بدست آمده، از مدل‌سازی معادلات ساختاری ابزارهای مرتبط با آن شامل برازش مدل اندازه‌گیری، ساختاری و برازش کلی مدل استفاده گردید. بدین منظور پرسشنامه‌ای حاوی 33 سؤال با طیف پنج‌گانه لیکرت طراحی گردید و به منظور تکمیل آن از 214 تن از مدیران و کارکنان صنایع فولاد کشور، نظرخواهی گردید. یافته‌های حاصل از ساختار برازش شده در پژوهش نشان از ارائه ساختاری 8 سطحی دارد که در آن محرک رهبری به عنوان محرک آغازین شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the establishment and implementation model of quality 4.0 with the integrated approach of interpretive structural modeling and structural equation modeling

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Talaie 1
  • Mehran Ziaeian 2
  • Pooria Malekinejad 3
1 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Arak University, Iran
2 PhD student in Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, , Yazd. Iran
3 PhD student in Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, , Yazd. Iran
چکیده [English]

The purpose of the current research is to design a structure so that it can be used to investigate the drivers of the appropriate implementation of quality 4.0 in the country's steel industry. In order to carry out this research, ten stimuli were initially identified using research literature. Then, using the interpretative structural modeling technique, these stimuli were structured using the opinions of 13 experts. , in order to fit the obtained structure, the structural equation modeling of the tools related to it, including measurement model fitting, structural and general model fitting, were used. For this purpose, a questionnaire containing 33 questions with a five-point Likert scale was designed and in order to complete it, opinions were sought from 214 managers and employees of the country's steel industry. The findings of the research on the high effectiveness of reward stimuli and control of big data in proper implementation have quality 4.0.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Management
  • Quality 4.0
  • Fourth Industrial Revolution
  • Industry 4.0