بهینه‌سازی افزونگی با در نظر گرفتن موجودی و هزینه تولید از دست رفته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

چکیده

تخصیص افزونگی یکی از رویکردهای مهم برای افزایش قابلیت اطمینان است که توسط طراحان سیستمها به کار گرفته
میشود. در این رویکرد برای بهبود قابلیت اطمینان سیستم، قطعات یا زیرمجموعههای)مولفههای( مازادی را در سیستم در نظر
میگیرند که در صورت خرابی مولفههای حساس سیستم به سرعت جایگزین آنها شده و به اینترتیب از توقف عملکرد سیستم
پیشگیری میشود. در این پژوهش مسئله تخصیص افزونگی برای سیستمی با یک مولفه با محدودیتهای تعیین شده و با توجه
به هزینه تولید از دست رفته ارائه شده است. در مسأله این مقاله، هدف کمینه کردن کل هزینههای سیستم است که دو استراتژی
افزونه سرد و موجودی در انبار را در نظر میگیرد. افزونه سرد به حالتی اطلاق میشود که مولفه مازاد در حالت عادی زیر بار
نبوده و احتمال خرابی آن تا قبل از جایگزینی قطعه خراب مستقل از زمان عملکرد سیستم است. متغیر تصمیم در این پژوهش
مقادیر تعداد مؤلفههای افزونگی و میزان موجودی مولفههای یدکی در انبار است. تفاوت این دو در آن است که مولفه افزونه به
سرعت و بدون تاخیر جایگزین مولفه معیوب در سیستم میشود و همچنین وجود آن موجب عدم توقف در هنگام نگهداری
پیشگیرانه مولفه اصلی میشود. مدل برنامهریزی ریاضی جهت رسیدن به اهداف مسأله به صورت یک مسئله مختلط غیرخطی
تهیه شده است. همچنین مثالی برای سیستم بیان شده و توسط نرمافزار بهینهسازی GAMS حل شده است. در انتها نتایج
حاصل از حل مدل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


[1] Chin-Chia, J., & Laih, Y.W. (2016). Distribution and Reliability Evaluation of Max-Flow in Dynamic Multi-State Flow Networks. European Journal of Operational Research.
[2] Yi, L. Y. (2016). Reliability analysis of multi-state systems subject to failure mechanism dependence based on a combination method. Reliability Engineering & System Safety, 156, 134–147.
[3] Rui, P., Xiao, H., & Liu, H. (2016). Reliability of multi-state systems with a performance sharing group of limited size. Reliability Engineering & System Safety, 166, 164-170.
[4] Cheng-Ta, Y., & Fiondella, L. (2016). Optimal redundancy allocation to maximize multi-state computer network reliability subject to correlated failures. Reliability Engineering & System Safety, 166, 138-150.
[5] Nourelfath, M., & Ait-Kadi, D. (2007). Optimization of series-parallel multi-state systems.
[6] Marseguerra, M., Zio, E., & Podofillini, L.(2005). Multi objective spare part allocation by means of genetic algorithms and monte-carlo simulation. Reliability Engineering & System Safety, 87, 325–335.
[7] Finkelstein, M. (2009). On systems with shared resources and optimal switching strategies. Reliability Engineering & System Safet, 94, 1358–1362.
[8] Dekker, R., & Plasmeijer, R. (1997). On the use of equipment criticality in maintenance optimization and spare parts inventory control. Safety and Reliability, 3, 1709–18.
[9] deSmidt-Destombes, S. K., Elst, P. N., Barros, A. I., Mulder, H. J., & Hontelez, A.M. (2011). A Spare parts model with cold-standby redundancy on system level. Computers & Operations Research, 38, 985–991.