بررسی ارتباط بین عوامل بهره‏‌وری و عملکرد سازمان‏‌ها با در نظرگرفتن شاخص‌های زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ایزو 14001

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

بهره‌‏وری و شاخص‌‏های مرتبط با آن برای سازمان‏‌ها به خاطر تاثیر گذاری مستقیم بر عملکرد و کارایی سازمان بسیار اهمیت دارد. امروزه شرکت‏‌ها و سازمان‏‌ها به بحث زیست‏‌محیطی و استانداردهای مطرح در این حوزه برای بدست آوردن مزیت‏‌های رقابتی اهمیت فراوانی قائل هستند. در حوزه زیست‌‏محیطی استاندارد  ISO 14001 مطرح است. در این مقاله در ابتدا به بررسی هریک از مفاهیم بهره‌‏وری و زیست‏محیطی به طور جداگانه پرداخته شده است، سپس ابعاد و معیارهای هریک از آنها استخراج شده است. بر این اساس، برای موضوع بهره‌‏وری 20 شاخص و برای زیست‏محیطی 13 شاخص از مقالات و کتب استخراج شده است. این مقاله به  دو روش مطالعه توصیفی و اکتشافی انجام شده است. در مطالعه توصیفی به استخراج شاخص‏ها و مفاهیم تاثیر گذار بر دو موضوع بهره‏وری و زیست‏محیطی به صورت جداگانه پرداخته شده است و مطالعه اکتشافی به بیان ارتباط بین مفاهیم و شاخص‏های مطرح شده در دو حوزه بهره‌‏وری و زیست‌‏محیطی، که بر گرفته از مرور ادبیات می‏‌باشد و با توجه به مفاهیم و موضوعات مطرح شده پرسش‏نامه‏‌ای برای پیداکردن ارتباط معنادار بین دو موضوع بهره‏‌وری و زیست‌‏محیطی تدوین شد که در بین خبرگان صنعت و دانشگاه توزیع و نتایج آن جمع آوری شد و با استفاده از آزمون t در سطح 0.05= α ما توانستیم شاخص‏‌های مرتبط را استخراج و از بین آن‏‌ها هم شاخص‏‌هایی که ارتباط قوی‌‏تر دارند در حوزه‏‌های مختلف مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها


[1]          کاظمی, دکتر سید عباس. 1390, بهره‏وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها. Vol. پنجم.
[2]          طاهری, شهنام. 1387, بهره‏وری و تجزیه تحلیل آن در سازمان ها.
[3]           Nykvist, B, et al. 2013, National Environmental Performance on Planetary Boundaries: A Study for the Swedish Environmental Protection Agency. Stockholm Resilience Center & Stockholm Environment Institute, Stockholm.
[4]           Börjesson, Pål and Linda M Tufvesson. 2011, Agricultural crop-based biofuels–resource efficiency and environmental performance including direct land use changes. Journal of Cleaner Production. 19(2): p. 108-120.
[5]           سنگاچین, احد ستوده،فرزام پوراصغر. 1389, بررسی گزارش‌های شاخص‌های پایداری و عملکرد محیط زیست از سالهای2005-2008  محیط زیست و توسعه. 1.
[6]           فاتحی, زمانعلی. 1390, جهاد اقتصادی و افزایش بهره وری. اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه.
[7]           Prokopenko, Joseph. 1987, Productivity management: A practical handbook. International Labour Organization.
[8]           Choo, Freddie and Kim B Tan. 1997, A study of the relations among disagreement in budgetary performance evaluation style, job-related tension, job satisfaction and performance. Behavioral Research in Accounting. 9: p. 199-218.
[9]           Cummings, Thomas G and Edmond S Molloy. 1977, Improving productivity and the quality of work life. Praeger.
[10]         Chevalier, Arnaud, et al. 2004, Does Education Raise Productivity, or Just Reflect it?*. The Economic Journal. 114(499): p. F499-F517.
[11]         Augier, Patricia, Marion Dovis, and Michael Gasiorek. 2012, The business environment and Moroccan firm productivity. Economics of Transition. 20(2): p. 369-399.
[12]         Kahn, Lisa B and Fabian Lange. 2010, Employer learning, productivity and the earnings distribution: Evidence from performance measures, Discussion paper series//Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit.
[13]         Nayeri, Nahid Dehghan, Tahmineh Salehi, and Ahmad Ali Asadi Noghabi. 2011, Quality of work life and productivity among Iranian nurses. Contemporary nurse. 39(1): p. 106-118.
[14]         Lechner, Michael and Jeffrey Smith. 2007, What is the value added by caseworkers? Labour economics. 14(2): p. 135-151.
[15]         Sumanth, David J. 1981, Productivity indicators used by major US manufacturing companies: The results of a survey. Industrial Engineering. 5: p. 70-73.
[16]         Bloom, Nick, Tobias Kretschmer, and John Van Reenan. 2009, Work-life balance, management practices and productivity, in International differences in the business practices and productivity of firmsUniversity of Chicago Press. p. 15-54.
[17]         Bhat, Savita and NS Siddharthan. 2013, Human Capital, Labour Productivity and Employment, in Human Capital and DevelopmentSpringer. p. 11-22.
[18]         Ramírez, Yuri W and David A Nembhard. 2004, Measuring knowledge worker productivity: A taxonomy. Journal of intellectual capital. 5(4): p. 602-628.
[19]         Dedrick, Jason, Kenneth L Kraemer, and Eric Shih. 2013, Information Technology and Productivity in Developed and Developing Countries. Journal of Management Information Systems. 30(1): p. 97-122.
[20]         Baily, Martin Neil. 1986, Productivity growth and materials use in US manufacturing. The Quarterly Journal of Economics: p. 185-195.
[21]         Lee, Jong-Wha. 1996, Government interventions and productivity growth. Journal of Economic Growth. 1(3): p. 391-414.
[22]         Ali, Imran, et al. 2010, Corporate social responsibility influences, employee commitment and organizational performance. African Journal of Business Management. 4(12): p. 2796-2801.
[23]         McMillan, Margaret S and Dani Rodrik. 2011, Globalization, structural change and productivity growth, National Bureau of Economic Research.
[24]         Valentine, Sean and Gary Fleischman. 2008, Ethics programs, perceived corporate social responsibility and job satisfaction. Journal of business ethics. 77(2): p. 159-172.
[25]         Esty, Daniel C, et al. 2008, Environmental performance index. New Haven: Yale Center for Environmental Law and Policy: p. 382.
[26]         Blackburn, William R. 2012, The Sustainability Handbook:" The Complete Management Guide to Achieving Social, Economic and Environmental Responsibility". Routledge.
[27]         Taticchi, Paolo, Flavio Tonelli, and Luca Cagnazzo. 2 010, Performance measurement and management: a literature review and a research agenda. Measuring Business Excellence. 14(1): p. 4-18.
[28]         Emerson, Jay, et al. 2010, Environmental performance index. New Haven: Yale Center for Environmental Law and Policy.
[29]         Heras-Saizarbitoria, Inaki. 2011, Mapping out ISO 9001, ISO 14001 and other management system standards. International Journal of Productivity and Quality Management. 8(1): p. 33-44.
[30]         Whitelaw, Ken. 2004, ISO 14001 environmental systems handbook. Routledge.
[31]         Clarkson, Peter M, Michael B Overell, and Larelle Chapple. 2011, Environmental reporting and its relation to corporate environmental performance. Abacus. 47(1): p. 27-60.
[32]         Ülengin, Füsun, et al. 2010, A problem-structuring model for analyzing transportation–environment relationships. European Journal of Operational Research. 200(3): p. 844-859.
[33]         Lyon, Thomas P and John W Maxwell. 2008, Corporate social responsibility and the environment: A theoretical perspective. Review of environmental economics and policy. 2(2): p. 240-260.
[34]         Trireksani, T., Geri Djajadikerta, H., Zhang, J. 2018, Perceived Importance of Corporate Sustainability Disclosure: Evidence from China. Disciplining the Undisciplined?, pages 211-223.
[35]         Batur, I. and Koç, M. 2017. Travel Demand Management (TDM) case study for social behavioral change towards sustainable urban transportation in Istanbul. Cities, 69, p. 20-35.
[36]         Ferretti, V. and Degioanni, A. 2017. How to support the design and evaluation of redevelopment projects for disused railways? A methodological proposal and key lessons learned. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 52, Part A, p. 29-48.
[37]         عزیزمحمدلو، ح.، فضلی، ص.، محمدنژاد مدردی، س. 1396. انتخاب فناوری پاک و نوآوری سبز، راهکاری برای بهبود عملکرد زیست محیطی صنایع کوچک و متوسط. توسعه تکنولوژی صنعتی، 15 (30)، 5-12.