بهبود کیفیت محصول با ترکیب خانه کیفیت فازی و برنامه‌ریزی آرمانی مورد‌کاوی گروه صنعتی پلیمر بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم، قم، ایران

3 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی خواسته‌ها و نیازمندهای مشتریان در صنایع سلولزی و بسته بندی و در زمینه فرآورده پوشک کامل بچه در گروه صنعتی پلیمر بوشهر با استفاده از مدل کانو و تعیین ویژگی‌های فنی دارای اولویت طراحی جهت بهبود کیفیت محصول می‌باشد. در این پژوهش با توجه به نظر مصاحبه شوندگان و استفاده از متغیرهای کلامی و هم چنین نظر خبرگان در وزن دهی به اهمیت نیازمندیها، مسئله  به حالت فازی تبدیل شده است و برای رتبه بندی نیازهای مشتریان و تعیین عملکرد فعلی سازمان، مقیاس لیکرت مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه مقادیر فازی را به حالت نافازی تبدیل کرده و با تعیین عناصر فنی بر مبنای استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه، ماتریس ارتباطات خانه کیفیت به صورت نافازی تشکیل داده ایم. یافته‌های  پژوهش بیانگر این است که در طراحی عناصر فنی، عنصر «پراکندگی پودر جاذب» و «عرض پوشش رویی و زیرین» بیشترین اهمیت در طراحی الگوی کیفیت فرآورده پوشک را داشته و می‌تواند عامل مهمی در جلوگیری از ایجاد حساسیت فیزیولوژیکی کودک باشد. 

کلیدواژه‌ها


[1].Akao, Y., & Mazur, G. H. (2003). The leading edge in QFD: past, present and future. International Journal of Quality & Reliability Management, 20(1), 20-35.
[2].Chien, T. K., & Su, C. T. (2003). Using the QFD concept to resolve customer satisfaction strategy decisions. International Journal of Quality & Reliability Management, 20(3), 345-359.
[3].Garvin, D. A. (1987). Competing on the 8 dimensions of quality. Harvard business review, 65(6), 101-109.
[4]. Armstrong, G., Adam, S., Denize, S., & Kotler, P. (2014). Principles of marketing. Pearson Australia.
[5]. Terninko, J. (1997). Step-by-step QFD: customer-driven product design. CRC Press.
[6].Garibay, C., Gutiérrez, H., & Figueroa, A. (2010). Evaluation of a digital library by means of quality function deployment (QFD) and the Kano model. The Journal of Academic Librarianship, 36(2), 125-132.
 [7].Rezaei; Kamran, Hosseini Ashtiani; Hamidreza, Houshiar; ohammad, Vaziri; Farzaneh.(2005). A Customer Oriented Approach to Planning and Improvement of Product Quality, Atena Publications (RWTUV), third edition. (in Persian)
[8]. Zarei, M., Fakhrzad, M. B., & Paghaleh, M. J. (2011). Food supply chain leanness using a developed QFD model. Journal of food engineering, 102(1), 25-33.
[9]. Bevilacqua, M., Ciarapica, F. E., & Marchetti, B. (2012). Development and test of a new fuzzy-QFD approach for characterizing customers rating of extra virgin olive oil. Food Quality and Preference, 24(1), 75-84.
[10]. Lin, L. Z., Yeh, H. R., & Wang, M. C. (2015). Integration of Kano’s model into FQFD for Taiwanese Ban-Doh banquet culture. Tourism Management, 46, 245-262.
[11] Dat, L. Q., Phuong, T. T., Kao, H. P., Chou, S. Y., & Van Nghia, P. (2015). A new integrated fuzzy QFD approach for market segments evaluation and selection. Applied Mathematical Modelling, 39(13), 3653-3665.
[12]. Lee, C. K. M., Ru, C. T. Y., Yeung, C. L., Choy, K. L., & Ip, W. H. (2015). Analyze the healthcare service requirement using fuzzy QFD. Computers in Industry, 74, 1-15.
[13].Ren, J., Yusuf, Y. Y., & Burns, N. D. (2003). The effects of agile attributes on competitive priorities: a neural network approach. Integrated Manufacturing Systems, 14(6), 489-497.
[14].Yager, R. R. (1981). A procedure for ordering fuzzy subsets of the unit interval. Information sciences, 24(2), 143-161.
[15]. Armacost, R. L., Balakrishnan, D., & Pet-Armacost, J. (2002, January). Design for remanufacturability using QFD. In IIE Annual Conference. Proceedings (p. 1). Institute of Industrial Engineers-Publisher.
[16]. Tapke, J., Muller, A., Johnson, G., & Sleck, J. (2009). House of quality: Steps in Understanding the House of Quality.
[17].Bottani,E. (2009). A fuzzy QFD approach to achieve agility.Int. Journal of Production Economics,119,380-391.
[18]. Karsak, E. E., Sozer, S., & Alptekin, S. E. (2003). Product planning in quality function deployment using a combined analytic network process and goal programming approach. Computers & industrial engineering, 44(1), 171-190.
[19]. Ataei, M. (2010). Multi criteria decision making. Shahrood, Deghat printing Company. (in Persian)
[20]. Hosseini,M.,Peyqami,F.(2013).Baby diapers – Physical and chemical specification and test methods. INSO Publication. (in Persian)
[21]. Rahmani,k., Bohlooli,N., Sadeghzadeh,B.(2012). mathematical model development of quality function deployment (QFD) by Fuzzy Approach. Quality journal of product management. Islamic Azad University of  Tabriz. (in Persian)