تحلیل سیستم مدیریت کیفیت با استفاده از پویایی های سیستم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان، ایران

2 بخش مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

به دلیل کمبود آب در عصر کنونی و حمایت دولت ها در زمینه تعویض خطوط فرسوده انتقال آب، صنعت لوله های پلی اتیلنی به یکی از جاذبه های مورد علاقه برای سرمایه گذاران تبدیل شده است. اما یکی از دغدغه ها جامعه بحث کیفیت این لوله ها می باشد. لذا در تحقیق حاضر، میزان تاثیرگذاری سیستم مدیریت کیفیت بر کیفیت لوله های پلی اتیلنی با استفاده از پویایی های سیستم مورد بررسی قرار می گیرد. مطالعه موردی این تحقیق، یکی از شرکت های صنعت لوله سازی کرمان می باشد. در این مقاله با استفاده از نظر نخبگان صنعت، متغیرهای ضروری شناسایی و نمودار علی و معلولی و نمودار حالت و جریان با استفاده از نرم افزار ونسیم ترسیم گردید. نتایج تحلیل ها نشان داد که به هنگام پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت باید کلیه واحدهای سازمانی با یکدیگر هماهنگ بوده و نقش مدیریت در آن بسیار کلیدی می باشد به طوری که هر گونه اهمال مدیریت موجب بی کیفیتی محصول، کاهش رضایت مشتریان و به دنبال آن کاهش میزان فروش محصولات و افزایش ضایعات و در نهایت قرار گیری سازمان در حالت انحلال، ورشکستگی و تضاعف می‌شود.

کلیدواژه‌ها