طراحی مدل مفهومی ارزیابی سرآمدی واحد های کاری در سازمانها (مطالعه کاربردی در سازمانهای ایرانی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران،ایران /عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی نراق

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران،

چکیده

هدف از این مقاله این است که با نگاه به مفهوم مدیریت کیفیت و نقش واحد های کاری سازمان، به شناسایی و معرفی معیارهای اصلی مدل تعالی واحد های کاری پرداخته و آنها معرفی گردد. اینکه چگونه فاکتور های کلیدی مدیریت کیفیت جامع میتواند یک سیستم مدیریتی در واحد های کاری سازمانها را بهبود، و عملکرد آنها را ارزیابی کند. لذا ابتدا با جستجو در پژوهش ها و مدلهای مختلف مدیریت عملکرد و تعالی، معیارهای مرتبط بررسی و شناسایی شده و از طریق یک پنل دلفی مهمترین آنها در تعالی واحد کاری در چند بار نظر خواهی از خبرگان تعیین شدند. سپس با استفاده از مفاهیم مدیریت کیفیت، مدیریت تولید، مدیریت فرآیندها و پروژه ها، مدیریت ریسک و... در مدل هایی نظیر مدل تعالی سازمان EFQM، ایزو 9001، تولید ناب، مدل تکامل قابلیت یکپارچه سازی و... به شناسایی زیر معیارهای هر یک از آنها، از طریق همان پانل دلفی پرداخته و نهایتا معیارهای اصلی مدل مفهومی سرآمدی واحدهای کاری بدست آمد. از نتایج عمده این مقاله، ارائه یک مدلی مفهومی جهت ارزیابی سرآمدی واحدهای کاری در دو بخش توانمندسازها و نتایج، و از نتایج تخصصی آن، ارائه و تشریح زیرمعیارهای کاربردی و تخصصی در هر یک از معیارهای اصلی توانمند سازها، می باشد که مفاهیم آن متفاوت از مدلهای مرسوم و موجود است. این مدل می تواند در کشف متغیرهایی که نتایج حاصله از رضایت مشتریان و ذی نفعان یک واحد کاری را بهبود می دهد به رهبران واحد های کاری کمک کند.

کلیدواژه‌ها