توسعه نمودارهای کنترل جمع تجمعی و میانگین متحرک موزون نمایی دوگانه مبتنی بر رگرسیون خطی تعمیم یافته به منظور پایش فرآیندهای آبشاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

امروزه فرآیند تولید بیشتر محصولات به گونه‌ای است که محصولات طی مراحل مختلف به هم وابسته‌ای بوجود می آیند. بدلیل وجود خاصیتی در اینگونه فرآیندها موسوم به خاصیت آبشاری، پایش جداگانه‌ی مراحل بدون در نظر گرفتن رابطه‌ی بین مشخصه‌های کیفی، باعث افزایش خطا در نتایج می‌شود. در این مقاله، دو نمودار کنترل براساس الگوهای خطی تعمیم یافته به منظور پایش یک فرآیند دو مرحله‌ای با مشخصه کیفی دو جمله‌ای در مرحله دوم پیشنهاد شده است. در رویکرد پیشنهادی، یک نمودار کنترل جمع تجمعی و یک نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی دوگانه با در نظر گرفتن رابطه بین مشخصه‌های کیفی طراحی شده است. نمودارهای کنترل پیشنهادی براساس مقادیر باقیمانده انحراف بنا نهاده شده اند که به منظور برقرار کردن رابطه بین مشخصه‌های کیفی از یک تابع رابط جدید استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که توانایی کشف نمودارهای کنترل پیشنهادی به مراتب بهتر از نمودارهای کنترل موجود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها