بررسی ارتباط بین عوامل بهره‏ وری و عملکرد سازمان‏ها با در نظرگرفتن شاخص های زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ایزو 14001

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

این مقاله به بررسی هریک از مفاهیم بهره ‏وری و زیست محیطی به طور جداگانه پرداخته است، ابعاد و معیارها استخراج شده که برای موضوع بهره‏ وری 20 شاخص و زیست محیطی 13 شاخص از مطالعات استخراج شد. مقاله به دو روش مطالعه توصیفی و اکتشافی انجام شده است. در مطالعه توصیفی به استخراج شاخص‏ها و مفاهیم تاثیرگذار بر بهره‏ وری و زیست محیطی پرداخته شده و دیگری ارتباط بین مفاهیم و شاخص‏های مطرح شده در دو حوزه بهره ‏وری و زیست محیطی. باتوجه به مفاهیم مطرح شده پرسش‏نامه‏ ای برای پیداکردن ارتباط معنادار بین بهره‏ وری و زیست محیطی تدوین که بین خبرگان صنعت و دانشگاه توزیع و نتایج آن جمع آوری شد و بااستفاده از آزمون t در سطح 0.05= α شاخص‏های مرتبط استخراج و از بین آن‏ها هم شاخص‏هایی که ارتباط قوی‏تر دارند در حوزه‏ های مختلف مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها