بهبود کیفیت محصول با ترکیب خانه کیفیت فازی و برنامه ریزی آرمانی (مورد کاوی گروه صنعتی پلیمر بوشهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک ،ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم

3 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی نیازمندهای مشتریان در صنایع سلولزی در زمینه فرآورده پوشک کامل بچه در گروه پلیمربوشهر با استفاده از مدل کانو و تعیین ویژگی های فنی دارای اولویت طراحی جهت بهبود کیفیت محصول می باشد.با توجه به نظر مصاحبه شوندگان و استفاده از متغیرهای کلامی در وزن دهی به اهمیت نیازمندیها، مسئله به حالت فازی میباشد و برای رتبه بندی نیازهای مشتریان و تعیین عملکرد فعلی سازمان،مقیاس لیکرت مورد استفاده قرار گرفته است.در ادامه مقادیر فازی را به حالت نافازی تبدیل کرده و با تعیین عناصر فنی برمبنای استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه، ماتریس ارتباطات خانه کیفیت به صورت نافازی تشکیل داده ایم. یافته های پژوهش بیانگر این است که در طراحی عناصرفنی، عنصر «پراکندگی پودر جاذب» و «عرض پوشش رویی و زیرین» بیشترین اهمیت درطراحی الگوی کیفیت فرآورده پوشک راداشته و می تواندعامل مهمی درجلوگیری از ایجاد حساسیت فیزیولوژیکی کودک باشد.

کلیدواژه‌ها