تلفیق رهیافت زیان تاگوچی در طراحی آماری اقتصادی نمودار کنترل X ̅ با به کارگیری یک تابع زیان نامتقارن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه آمار، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم پایه، گروه آمار، همدان، ایران

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه آمار، تهران، ایران

4 استاد، دانشگاه علامه طباطبایی، گروه آمار، تهران، ایران

چکیده

در طراحی کلاسیک نمودار کنترل، هزینه‌ی کیفیت به این‌که مشخصه‌ی کیفیت درون یا بیرون حدود کنترل قرار گیرد بستگی دارد. استفاده از تابع زیان در طراحی، به‌عنوان براوردکننده هزینه‌ی تولید محصولات معیوب، به ارزیابی جامع‌تر در مدیریت کمک شایانی می‌کند، بنابراین در این مقاله به تلفیق تابع زیان و طراحی آماری اقتصادی نمودار کنترلX ̅ می‌پردازیم. توابع زیانی که تا کنون در این زمینه مورد استفاده قرارگرفته اند توابعی متقارن بوده ‌اند، اما آنچه در واقعیت وجود دارد این‌است که بیش براوردکردن و یا کم براوردکردن مقدار ایده ‌ال برای مشخصه کیفی زیان‌های یکسانی را ایجاد نمی‌‌کند. لذا برای اولین بار در ادبیات موضوع از تابع زیان نامتقارن لاینکس استفاده می‌کنیم. با استفاده از یک مثال کاربردی، عملکرد توابع زیان تاگوچی، خطی، نمایی و لاینکس را مقایسه کرده‌ایم که نتایج مشخص می‌کنند تابع زیان لاینکس کمترین مقدار هزینه را در طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترل( X) ̅ دارد.

کلیدواژه‌ها