تأثیر درصد تصادفی اقلام نامعیوب بر قابلیت اطمینان محصول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی ارومیه- ارومیه- ایران

2 گروه مهندسی صنایع-دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده

قابلیت اطمینان محصولات تولیدی با توجه به تغییرات در کیفیت تولید می تواند متفاوت باشد. داده های خرابی میدانی اطلاعات مفیدی را برای ارزیابی اینکه آیا تغییرات در قابلیت اطمینان مهم هستند یا خیر و یا شناسایی علت تغییرات ارائه می دهند. به منظور شناسایی این خطاها نیاز به مدل سازی تأثیر این خطاها بر قابلیت اطمینان محصول هستیم. در این تحقیق قصد داریم رفتار قابلیت اطمینان محصول را بر اساس درصد خطاهای کیفی مختلف که ممکن است محصولات با آن ها تولید شوند پیش بینی کنیم. در همین راستا دو نوع خطای کیفی یعنی اقلام نامنطبق و خطای مونتاژ به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. قابلیت اطمینان، نرخ مخاطره و نمودار احتمال محصولات تحت این دو نوع خطای کیفی مطالعه می شوند. بر اساس نتایج این تحقیق می توان نوع و درصد خطاهای کیفی که محصولات با وجود آن ها تولید می شود را نیز حدس زد.

کلیدواژه‌ها