الگوی طرح‌ریزی پیشرفته کیفیت محصول در یک سازمان دفاعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مالک اشتر

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه مالک اشتر

چکیده

هدف از این تحقیق ارائه یک الگوی مناسب برای طرح‌ریزی پیشرفته کیفیت محصول در سطح سازمانهای دفاعی است، به‌طوری‌که تمامی ملزومات وابسته به طراحی به‌صورت یکپارچه و همسو در سراسر فرایند ایده تا محصول مدنظر قرار دهد. دراین تحقیق الگوهای مختلف طرحریزی پیشرفته کیفیت محصول مورد مطالعه قرار گرفت و با مبنا قرار دادن الگوی استاندارد AIAG به بررسی و مقایسه الگوهای مختلف پرداخته شد. سپس بر اساس شناخت ذی نفعان داخلی و خارجی فرایند طراحی، فهرست الزامات آنها تعیین و بر اساس آن مراحل و مدارک هر فاز الگو انتخاب و تعیین گردید. سرانجام الگوی پیشنهادی را برای شش محصول در دفاتر طراحی مورد بررسی قرار داده و ارزیابی انطباق انجام شد. بر اساس نتایج این تحقیق عمده مشکل طرحریزی کیفیت محصول در مرحله طراحی ، عدم شناخت کامل از ذی نفعان و الزامات آنان می باشد.

کلیدواژه‌ها