ارائه الگویی جهت تبیین رابطه بین الزامات کیفیت و ابعاد کیفیت خدمات در دانشگاه‌های ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه الگویی جهت تبیین رابطه بین الزامات کیفیت و ابعاد کیفیت خدمات در دانشگاه‌های ایران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی، مدیران و کارکنان و نیز مشتریان دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس بوده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 415 نفر از مدیران و کارکنان و نیز تعداد 464 نفر از مشتریان انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از t تک نمونه‌ای و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزارAMOS استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که وضعیت الزامات کیفیت (57/3 = M) و وضعیت ابعاد کیفیت خدمات (19/3 = M) در طیف نسبتاً مطلوب قرار دارد، همچنین نتایج تحقیق نشان داد که فقط الزام حرفه ای ابعاد کیفیت خدمات را پیش بینی می کند و الزام اخلاقی، رقابتی و پاسخگویی ابعاد کیفیت خدمات را پیش بینی نمی نمایند.

کلیدواژه‌ها