تأثیر درصد تصادفی اقلام نامعیوب بر قابلیت اطمینان محصول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

قابلیت اطمینان محصولات تولیدی با توجه به تغییرات در کیفیت تولید می­تواند متفاوت باشد. داده­های خرابی میدانی اطلاعات مفیدی را برای ارزیابی اینکه آیا تغییرات در قابلیت اطمینان مهم هستند یا خیر و یا شناسایی علت تغییرات ارائه می­دهند. به منظور شناسایی این خطاها نیاز به مدل­سازی تأثیر این خطاها بر قابلیت اطمینان محصول هستیم. در این تحقیق قصد داریم رفتار قابلیت اطمینان محصول را بر اساس درصد خطاهای کیفی مختلف که ممکن است محصولات با آن­ها تولید شوند پیش بینی کنیم. در همین راستا دو نوع خطای کیفی یعنی اقلام نامنطبق و خطای مونتاژ به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می­گیرد. به منظور مدل­سازی فرض می­شود که درصد خطاهای کیفی از توزیع بتا و زمان­های شکست از توزیع وایبل پیروی می­کنند. قابلیت اطمینان، نرخ مخاطره و نمودار احتمال محصولات تحت این دو نوع خطای کیفی مطالعه می­شوند. بر اساس نتایج این تحقیق می­توان نوع و درصد خطاهای کیفی که محصولات با وجود آن­ها تولید می­شود را حدس زد.

کلیدواژه‌ها


[1] Saleh, J.H. and K. Marais, Highlights from the early (and pre-) history of reliability engineering. Reliability engineering & system safety, 2006. 91(2): p. 249-256.
[2] Noorossana, R. and K. Sabri‐Laghaie, System reliability with multiple failure modes and time scales. Quality and Reliability Engineering International, 2016. 32(3): p. 1109-1126.
[3] Elsayed, E., Invited paper Perspectives and challenges for research in quality and reliability engineering. International Journal of Production Research, 2000. 38(9): p. 1953-1976.
[4] Jiang, R., Three new life distribution models for modeling field failure data. Communications in Statistics-Theory and Methods, 2012. 41(21): p. 3974-3987.
[5] Denson, W., The history of reliability prediction. IEEE Transactions on reliability, 1998. 47(3): p. SP321-SP328.
[6] Garvin, D.A., Managing quality: The strategic and competitive edge. 1988: Simon and Schuster.
[7] Perry, R.L., Acceptance Sampling in Quality Control. 1984, Taylor & Francis Group.
[8] Juran, J.M. and F.M. Gryna, Juran s Quality Control Handbook, 4ta. Edition, pag. AII, 1988. 3.
[9] Del Castillo, E., Statistical process adjustment for quality control. Vol. 369. 2002: Wiley-Interscience.
[10] Jiang, R. and D. Murthy, Impact of quality variations on product reliability. Reliability Engineering & System Safety, 2009. 94(2): p. 490-496.
[11] Attardi, L., M. Guida, and G. Pulcini, A mixed-Weibull regression model for the analysis of automotive warranty data. Reliability Engineering & System Safety, 2005. 87(2): p. 265-273.
[12] Majeske, K.D., A mixture model for automobile warranty data. Reliability Engineering & System Safety, 2003. 81(1): p. 71-77.
[13] Djamaludin, I., D. Murthy, and R. Wilson, Quality control through lot sizing for items sold with warranty. International Journal of Production Economics, 1994. 33(1-3): p. 97-107.
[14] Lu, Y., et al., Reliability in a time‐driven product development process. Quality and Reliability Engineering International, 1999. 15(6): p. 427-430.
[15] González-Benito, J. and B. Dale, Supplier quality and reliability assurance practices in the Spanish auto components industry: a study of implementation issues. European Journal of Purchasing & Supply Management, 2001. 7(3): p. 187-196.
[16] Roesch, W.J., Using a new bathtub curve to correlate quality and reliability. Microelectronics Reliability, 2012. 52(12): p. 2864-2869.
[17] Elsayed, E.A., Reliability engineering. Vol. 88. 2012: John Wiley & Sons.
[18] Chan, V. and W.Q. Meeker, A failure-time model for infant-mortality and wearout failure modes. IEEE Transactions on Reliability, 1999. 48(4): p. 377-387.
[19] Jiang, R. and D. Murthy, Modeling failure-data by mixture of 2 Weibull distributions: a graphical approach. IEEE Transactions on Reliability, 1995. 44(3): p. 477-488.
[20] Wadsworth, H.M. and H. Wadsworth, Handbook of statistical methods for engineers and scientists. 1989.
[21] Wong, K.L. and D.L. Lindstrom. Off the bathtub onto the roller-coaster curve (electronic equipment failure). in Reliability and Maintainability Symposium, 1988. Proceedings., Annual. 1988. IEEE.