یک روش تحلیل پوششی داده های شبکه ای برای ارزیابی زنجیره های تأمین و کاربرد آن در داروسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه ریاضی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

تحلیل پوششی داده یک تکنیک ناپارامتری بر مبنای برنامه ریزی ریاضی برای محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده متجانس است. بسیاری از DMU ها ساختار چندمرحله ای دارند که در آن خروجی یک مرحله به عنوان ورودی مرحله بعدی است. یک زنجیره تأمین، که شامل چندین عضو مانند تأمین کننده ، تولیدکننده و مصرف کننده می باشد، فرایند چندمرحله ای دارد. در این مقاله، برای نخستین بار، روش های DEA شبکه ای برای دستیابی به بیشترین میزان بهره وری در زنجیره های تأمین، که به صورت یک DMU چندمرحله ای در نظر گرفته می شوند، معرفی می شود. مدل های پیشنهادی با نگاه به ساختار درونی زنجیره تأمین ارتباط بین مراحل سازنده آن را لحاظ می کند. چنین دیدگاهی مفاهیم مدیریتی را در جهت بهبود کارایی زنجیره تأمین و نیز بهره وری هر عضو آن ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها