رتبه‌بندی معیارهای پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت‌های کنترل کیفی ساختمان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی شرق، دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راهبرد شمال، رشت

چکیده

هدف از این مقاله ذکر جایگاه و اهمیت مدیریت کیفیت در شرکت‌های کنترل کیفی ساختمان و اولویت‌بندی معیارهای پیاده‌سازی موفق آن است. در این راستا، پرسش‌نامه‌ای با 33 متغیر و 7 شاخص برای رتبه‌بندی معیارهای پیاده‌سازی مدیریت کیفیت با استفاده از مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان طراحی شد. در تعامل با مدیران و کارکنان ارشد فنی شرکت‌های مهندسین مشاور، 15 زیرشاخص نهایی انتخاب گردید. جامعه تحقیق شامل 22 شرکت مرتبط با فرآیند کنترل کیفی و مقاومت مصالح ساختمان در شهرستان رشت هستند. زیرشاخص‌ها توسط پرسش‌نامه مقایسات زوجی مورد سؤال قرار گرفتند. نتایج با استفاده از نرم‌افزار فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و معیارها اولویت‌بندی شدند و میزان تأثیر آن‌ها بر مدیریت کیفیت شرکت‌های کنترل کیفی ساختمان مشخص شد. از میان شاخص‌ها، شاخص آموزش و فرآیند مدیریت به‌صورت کاربردی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل مدیریت کیفیت شرکت‌های مهندسین مشاور ساختمان شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها