ارزیابی ریسک‌های نرم افزاری امنیت اطلاعات سامانه‌ اطلاعاتی تحقیقاتی با استفاده از روش ترکیبی تجزیه‌تحلیل حالات بالقوه خرابی فازی و تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

3 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه با گسترده تر شدن استفاده از رایانه در سیستم‌های اطلاعاتی، تنوع ریسک‌های امنیت اطلاعات افزایش یافته و مدیریت اینگونه ریسک­ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت امنیت اطلاعات در سامانه­های اطلاعاتی تحقیقاتی برخط بعنوان منابع اصلی تحقیقات و پژوهش های آتی، اینمطالعه با بکارگیری مدل ترکیبی از منطق فازی، ابزار FMEAو روش­های تصمیم­گیری AHP و TOPSIS، سعی در ارزیابی و اولویت‌بندی بهینهریسک‌های امنیتاطلاعات یک سامانه اطلاعاتی تحقیقاتی برخط در ایران را دارد. با استفاده از منطق فازی در روش FMEAسنتی، امتیازات شفاف­تر و دقیق­تر ارزیابی شده و با بکارگیری روش­های AHP و TOPSIS فازی ابتدا وزن معیارهای روش FMEA اندازه‌گیری و سپس با محاسبه ضریب نزدیکی، ریسک‌های بالقوه شناسایی شده، اولویت‌بندی گردیده است. نتایج حاصل از این مقاله در بررسی کاربرد این مدل در شناسایی، ارزیابی و اولویت­بندی ریسک­های بالقوه سامانه مورد مطالعه در سه حوزه اصلی: محرمانگی، دردسترس بودن و یکپارچگی اطلاعات نشان می‌دهد، ریسک­های مربوط به دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و درست و یکپارچه نبودن اطلاعات از نظر کارشناسان این سامانه در اولویت بالاتری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


[1] T. Yuan and P. Chen, "International Workshop on Information and Electronics Engineering Data Mining Applications in E-Government Information Security," Procedia Engineering, vol. 29, pp. 235-240, 2012.
[2] D. Feledi, S. Fenz, and L. Lechner, "Toward web-based information security knowledgesharing," Information Security Technical Report, vol. 17, no. 4, pp. 199-209, 2013.
[3] R. E. Crossler, A. C. Johnston, P. B. Lowry, Q. Hu, M. Warkentin, and R. Baskerville,"Future directions for behavioral information security research," Computers & Security, vol. 32, pp. 90-101, 2013.
[4] S. A. Chaharsoughi, M. A. Doustari, A. Y. Varjani, A. M. Ardestani, " Application of artificial neural networks in assessing information security risk," Journal Of Electronical & Cyber Defence, vol. 1, no. 4, pp. 23-33, 2014 (In Persian).
[5]‌‌‌‌ M. S. Saleh, and A. Alfantookh, "A new comprehensive framework for enterprise information security risk management," Applied Computing and Informatics, vol. 9, no. 2, pp. 107-118, 2011.
[6] Liu, Hu-Chen, Liu, Lang, and Liu, Nan" Risk evaluation approaches in failure mode and effects analysis: A literature review," Expert Systems with Applications, vol. 40, no. 2, pp. 828-838, 2013.
[7] J. S. Broderick,"ISMS, security standards and security regulations," Information Security Technical Report, vol. 11, no. 1, pp. 26-31, 2006.
[8] J. I. Fernando, and L. L. Dawson, "The health information system security threat lifecycle: An informatics theory," International Journal of Medical Informatics, vol. 78, no. 12, pp. 815-826, 2009.
[9] G. Wei, X. Xhang, X. Zhang, and Z. Huang, "Research on E-government Information Security Risk Assessment - Based on Fuzzy AHP and Artificial Neural Network Model," Paper presented at 2010 First International Conference on Networking and Distributed Computing (ICNDC).
[10] Y.-P. Ou Yang, H.-M. Shieh, and G.-H. Tzeng, "A VIKOR technique based on DEMATEL and ANP for information security risk control assessment," Information Sciences, vol. 232, pp.482-500, 2013.
[11] M. M. Silva, A. P. H. de Gusmão, T. Poleto., L. C. e. Silva, and A. P. C. S. Costa, "A multidimensional approach to information security risk management using FMEA and fuzzy theory," International Journal of Information Management, vol. 34, no. 6, pp. 733-740, 2014.
[12] N. Feng, H. J. Wang, and M. Li, "A security risk analysis model for information systems: Causal relationships of risk factors and vulnerability propagation analysis," Information Sciences, vol. 256, pp. 57-73, 2014.
Mendonça Silva, M., Poleto, T., Camara e Silva, L., Henriques de Gusmao, A. P., & Cabral Seixas Costa, A. P. , “A Grey Theory Based Approach to Big Data Risk Management Using FMEA”, Mathematical Problems in Engineering, 2016.
[14]  De Gusmão, A. P. H., e Silva, L. C., Silva, M. M., Poleto, T., & Costa, A. P. C. S. “ Information security risk analysis model using fuzzy decision theory”, International Journal of Information Management, vol. 36, no. 1, pp.25-34,‏ 2016.
[15] Amini, A., Jamil, N., Ahmad, A. R., & Sulaiman, H, ”A Fuzzy Logic Based Risk Assessment Approach for Evaluating and Prioritizing Risks in Cloud Computing Environment “, In International Conference of Reliable Information and Communication Technology, pp. 650-659, 2017.
[16] Chanamool, N., & Naenna, T. “Fuzzy FMEA application to improve decision-making process in an emergency department”, Applied Soft Computing, vol. 43, pp. 441-453, 2016. 
[17] M. Abdelgawad, and A. Fayek,"Risk Management in the Construction Industry Using Combined Fuzzy FMEA and Fuzzy AHP," Journal of Construction Engineering and Management, vol. 136, no. 9, pp. 1028-1036, 2010.
[18] Fattahi, R., & Khalilzadeh, M., “Risk evaluation using a novel hybrid method based on FMEA, extended MULTIMOORA, and AHP methods under fuzzy environment”, Safety Science, vol. 102, pp. 290-300, 2018.
[19] Selim, H., Yunusoglu, M. G., & Yılmaz Balaman, Ş., “A dynamic maintenance planning framework based on fuzzy TOPSIS and FMEA: application in an international food company”, Quality and Reliability Engineering International, vol. 32, no. 3, pp. 795-804, 2016. 
[20] A. C. Kutlu, and M. Ekmekçioğlu, "Fuzzy failure modes and effects analysis by using fuzzy TOPSIS-based fuzzy AHP," Expert Systems with Applications, vol. 39, no. 1, pp. 61-67, 2012.
[21] Chang, K.-H., Chang, Y.-C., & Lee, Y.-T. "Integrating TOPSIS and DEMATEL Methods to Rank the Risk of Failure of FMEA," International Journal of Information Technology & Decision Making, vol. 13, no. 06, pp. 1229-1257, 2014.
[22] Kumru, Mesut, and Kumru, Pinar, Yildiz."Fuzzy FMEA application to improve purchasing process in a public hospital," Applied Soft Computing, vol. 13, no. 1, pp. 721-733, 2013.
[23] Deng, X., & Jiang, W.,” Fuzzy risk evaluation in failure mode and effects analysis using a D numbers based multi-sensor information fusion method”, Sensors, vol.17, no.9, pp. 1-17, 2017.
[24] L. A. Zadeh, "Fuzzy logic: computing with words," IEEE Transactions on Fuzzy Systems, vol. 4, no. 2, pp.103-111, 1996.
[25] D. Y. Chang, "Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP," European Journal of Operational Research, vol. 95, no. 3, pp. 649–655, 1996.