رتبه‌بندی معیارهای پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت‌های کنترل کیفی ساختمان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی شرق، دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راهبرد شمال، رشت

چکیده

ازجمله عوامل متصدی و دخیل در پروژه‌های عمرانی، شرکت‌های مهندسین مشاور کنترل کیفی و مقاومت مصالح ساختمان هستند که همواره در تلاش‌اند تا با تناسب داخلی با ساختار پروژه‌ها و تناسب خارجی با محیط، عملکرد مؤثری داشته باشند و بتوانند این پروژه‌ها را در کمترین زمان و هزینه ممکن و البته با درجه کیفیت معین و مناسب به پایان برسانند. هدف از این مقاله ذکر جایگاه و اهمیت مدیریت کیفیت در شرکت‌های کنترل کیفی ساختمان و اولویت­بندی معیارهای پیاده‌سازی موفق آن است. در این راستا، پرسش‌نامه‌ای با 33 متغیر و 7 شاخص برای رتبه‌بندی معیارهای پیاده‌سازی مدیریت کیفیت با استفاده از مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان طراحی شد. در تعامل با مدیران و کارکنان ارشد فنی شرکت‌های مهندسین مشاور، 15 زیر شاخص نهایی انتخاب گردید. جامعه تحقیق شامل 22 شرکت مرتبط با فرآیند کنترل کیفی و مقاومت مصالح ساختمان در شهرستان رشت هستند. زیرشاخص‌ها توسط پرسش‌نامه مقایسات زوجی مورد سؤال قرار گرفتند. نتایج با استفاده از نرم‌افزار فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و معیارها اولویت‌بندی شدند و میزان تأثیر آن‌ها بر مدیریت کیفیت شرکت‌های کنترل کیفی ساختمان مشخص شد. از میان شاخص‌ها، شاخص آموزش و فرآیند مدیریت به‌صورت کاربردی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل مدیریت کیفیت شرکت‌های مهندسین مشاور ساختمان شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


[1] Mehraban, R. (1998). ISO-KS 9000 in the framework of Total Quality Management Invironment, Paykan Publishing, Tehran, (In Persian)
[2] Sharifzadeh, F. (2000). Total Quality Management, Principles and Concepts, Perspectives and Applications, Terme Publishing, Tehran. (In Persian)
[3] Neissani, R. (2001). Standard ISO-9000 Series from Speech to Practice, Tehran, Second Edition. (In Persian)
[4] Naseri, P. (2000). International Standard ISO 9000-3: Quality and Quality Management Standards, Tehran, Second Edition. (In Persian)
[5] Marash, S. (2004). ISO 9000, Key to Quality Management and International Competition, Tadbir Monthly, Tehran, No 65, 32-35. (In Persian)
[6] Wacker, J. G. (2004). A theory of formal conceptual definitions: developing theory-building measurement instruments. Journal of Operations Management, 22(6), 629-650.
 [7] Evans, J, Lindsay, W.M. (2011). Managing for Quality and Performance Excellence. 8th edition. South Western Educational publishing. Vol. 10, pp 189–210.
[8] Ross, Joel E. (2018). Total quality management, text, cases and reading, third edition, pp. 11–12.
[9] Soltani, I. (2005). The role of comprehensive quality management, an overview on the quality of service technology, Tadbir-year eighteenth issue, 155, pp 36-39. (In Persian)
[10] Arabi, S. M. nazari pouya, R. Ismaili, L. (2011). Prioritizing Internal and External Factors Affecting Quality Strategy (IranKhodro Company), 5th International Conference on Strategic Management, Tehran. pp 63–80.
[11] Malik, M. Z., Banerjee, R., & Ahmad, S. A. (2018). A Review Paper on Implementation of Total Quality Management (TQM), Construction Industry. Vol. 9, Issue, 5(A), pp.26515-26517.
[12] Schroeder, R.G, Dongli, Z, Linderman, K. (2013), “The moderating role of contextual factors on quality management practices”, Journal of Operations Management, Vol. 30, pp. 12–23.
[13] Bahrami, H. R, Karimi, M. (2017). The Effectiveness of Quality Management System Deployment in Companies Who Received ISO Certification - Case Study-Journal of Water and Sewage, Vol. 28, Issue, 5, pp. 106-117. (In Persian)
[14] Ajali, Ghasemian Sahebi, Safe. (2017). Explaining the Relationship Between Barriers to Using Comprehensive Quality Management Using Fuzzy Combined Approach (Gas Industry). Journal of Resource Management Researches, Vol. 7, No (1), pp 1-23. (In Persian)
[15] Kim, D. Y., Kumar, V., & Kumar, U. (2012). Relationship between quality management practices and innovation. Journal of operations management, 30(4), 295-315.
[16] Sahooa, S., & Yadava, S. (2018). Total Quality Management in Indian Manufacturing SMEs. Procedia Manufacturing, 21, 541-548.
[17] Honarpour, A., Jusoh, A., & Md Nor, K. (2018). Total quality management, knowledge management, and innovation: an empirical study in R&D units. Total Quality Management & Business Excellence, 29(7-8), 798-816.
[18] Chang, D. Y. (1992). Extent analysis and synthetic decision. Optimization techniques and applications, no. (1), pp 352-355.
[19] Gogus, O., & Boucher, T. O. (1998). Strong transitivity, rationality and weak monotonicity in fuzzy pairwise comparisons. Fuzzy Sets and Systems 94. No. (1), pp 133-144.