روش بلوک دیاگرام توسعه یافته برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های چندوضعیته با در نظر گرفتن مولفه‌های وابسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

3 ایران-سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده مهندسی- گروه صنایع

چکیده

ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های چندوضعیته اغلب با فرض استقلال اجزا بررسی شده است در حالی که درنظرگرفتن اثرات متقابل این مولفه‌ها در این سیستم‌ها بسیار مفید و منطبق با شرایط واقعی است. روش سنتی بلوک دیاگرام، قابلیت اطمینان سیستم‌های چند وضعیته‌ی تعمیرپذیر را مورد ارزیابی قرار نمی‌دهد. استفاده از شیوه‌های ساده فرایند تصادفی به علت پیچیدگی محاسباتی مساله برای کاربردهای مهندسی در چنین مواردی بسیار دشوار است. تاکنون در ادبیات موضوع روش تابع مولد سراسری برای سیستم‌های مبتنی بر لحاظ نمودن مولفه‌های وابسته مورد استفاده قرار نگرفته است. در این مقاله با استفاده از مفهوم فرایندهای تصادفی و تکنیک تابع مولد سراسری، به تجزیه و تحلیل سیستم‌های چندوضعیته در شرایط وابستگی توزیع عملکردی برخی ازمولفه‌ها به مولفه‌های دیگر پرداخته می-شود. نتایج نشان‌دهنده‌ی برتری چشمگیر روش پیشنهادی این مقاله برای محاسبه قابلیت اطمینان سیستم‌های چندوضعیته دارای وابستگی مولفه‌ها است.

کلیدواژه‌ها