مدلی برای تحلیل روابط نقاط آسیب پذیر یکپارچگی داخلی وخارجی زنجیره تامین با استفاده از دیمتل فازی و ANP فازی در صنایع الکترونیک خانگی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

4 دانشیارگروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

امروزه به دلیل رقابت جهانی و لزوم پاسخگویی سریع، یکپارچگی در سطح زنجیره تامین به یک الزام تبدیل شده است.لذا شناسایی ورتبه بندی نقاط آسیب‌پذیر زنجیره تامین یکپارچه، اهمیت زیادی دارد و اجرای ناقص این فرایند ممکن است خسارات جبران ناپذیری را بر کیفیت عملکرد بخش‌های مختلف زنجیره وارد کند. هدف این تحقیق تحلیل تعامل نقاط آسیب‌پذیر زنجیره تامین یکپارچه صنایع الکترونیک خانگی می باشد. جهت بررسی ارتباط عوامل از F.DEMATEL وجهت رتبه‌بندی عوامل از F.ANP استفاده شد.نتایج نشان می‌دهد عوامل محیطی وارتباطی بالاترین تاثیرگذاری را در آسیب پذیری زنجیره تامین یکپارچه به خود اختصاص دادند وعامل تولید بالاترین رتبه در عوامل تاثیرپذیررادارا بود.همجنین نتایج نشان داد با ایجاد شبکه های ارتباطی در سطح زنجیره وتقویت شاخص هایی مانند بهبود پراکندگی و تناسب ضعیف شرکا در زنجیره وایجاد شفافیت اطلاعات در سطح زنجیره تامین می تواند تا حدود زیادی آسیب‌پذیری زنجیره تامین را کاهش داد وموجبات بهبود تولید فراهم گردد

کلیدواژه‌ها