طراحی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات با استفاده از شبکه های عصبی – فازی در جهت افزایش کیفیت و بهره وری خدمت (مطالعه موردی: شرکت های صنایع لوازم خانگی در کشور ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی - مدیریت تولید و عملیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه مدیریت فن آوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب ،تهران ، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب ،تهران ، ایران

چکیده

با رشد روزافزون گرایش به خدمات در اقتصاد جهانی، خدمات، توجه زیادی را به خود جلب نموده است. به منظور دستیابی به اهداف یا حصول اطمینان از بهبود مستمر کیفیت و بهره وری در یک زنجیره تامین از جمله زنجیره تامین خدمات، عملکرد فرآیندها باید اندازه گیری شود. بعلاوه فرآیند را نمی توان مدیریت نمود اگر عملکرد را نتوان اندازه گیری نمود. لذا در این پژوهش، مدلی نوآورانه جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات پیشنهاد خواهد گردید تا با استفاده از آن بتوان عملکرد زنجیره تامین خدمات را اندازه گیری نمود. در ابتدا پژوهش پس از مرور ادبیات و تحقیقات گذشته، یک مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات از نوع خدمت – محصول توسعه داده شده است و با روش دلفی فازی توسط خبرگان صحت این مدل تایید شده است و پس از آن یک سیستم اندازه گیری عملکرد با استفاده از شبکه های عصبی ، توسعه داده شده است.

کلیدواژه‌ها