طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترلی X ̅ برای پایش میانگین فرایند تحت نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 تخصص: نمودارهای کنترلی، استنباط بیزی

3 استاد، دانشگاه علامه طباطبایی، گروه آمار، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین نمودار‌ها‌ی کنترلی، نمودار کنترلی X ̅ است. در شرایطی که اندازه‌گیری واحدها دشوار و با هزینه بالا ولی در عوض رتبه‌بندی آن‌ها با هزینه‌ای ناچیز انجام پذیرد، طرح نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌ای (RSS) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله برای اولین بار طراحی اقتصادی و آماری- اقتصادی نمودار کنترلی X ̅ تحت طرح RSS بررسی شده است. با ارائه‌ی نتایج‌ عددی، مزایای طراحی آماری-اقتصادی به طراحی اقتصادی نشان داده شده است. با توجه به اینکه طراحی آماری-اقتصادی همواره خواص آماری مطلوب‌تری دارد، نتایج حاکی از آن است که هزینه‌ها در طراحی آماری-اقتصادی نسبت به طراحی اقتصادی با اندک تغییری افزایش یافته است. بنا بر این، با توجه به ویژگی‌های بهینه‌ی اقتصادی و آماری نمودار کنترلی X ̅_RSS و نتایج مقاله، پیشنهاد می‌شود که از نمودار کنترلی X ̅_RSS با طراحی آماری-اقتصادی، در کنترل میانگین فرایندهای صنعتی و خدماتی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها