مدلسازی چندهدفه زنجیره تامین معکوس به روش استوار در شرایط عدم قطعیت تقاضا با بهره گیری از الگوریتم فراابتکاریNSGA-II در صنعت فولاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم

3 دانشجوی پردیس البرز دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در طراحی زنجیره تأمین استفاده از محصولات برگشتی و چرخه دوباره آنها در شبکه تولید و مصرف در قالب لجستیک معکوس مطرح می‌شود. مدل پیشنهادی به بهینه سازی جریان مواد در شبکه زنجیره‌ تامین، تعیین مقدار و مکان تسهیلات و برنامه ریزی حمل و نقل در شرایط عدم قطعیت تقاضا میپردازد به گونه ایکه: کل سود عملیاتی زنجیره حداکثر، اثرات نامساعد زیست محیطی حداقل و سطح خدمت دهی به مشتریان و تامین کنندگان زنجیره حداکثر شود. برای مواجهه با عدم قطعیت مدل از برنامه ریزی استوار مبتنی بر سناریو و برای حل مدل با داده های واقعی در صنعت فولاد از الگوریتم فراابتکاری NSGA-II استفاده شده است. نتایج بدست آمده مدل از مجموعه داده‌های واقعی و اعتبارسنجی انجام شده نشان میدهد که مدل میتواند بصورت یکپارچه نسبت به بهینه سازی اهداف و تعیین تعداد و مکان تسهیلات لازم برای صنعت فولاد، کارایی لازم را به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها