ارائه مدلی برای تخمین قابلیت اطمینان در یک سیستم پیچیده مرحله محور زیر دریایی با استفاده از بلوک دیاگرام کارکردی پیشرفته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

2 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشکده مهندسی صنایع

چکیده

در این مقاله روشی برای محاسبه قابلیت اطمینان این زیر دریایی که دارای چهار زیرسیستم ۹ مرحله‌ای است، طراحی و ارائه گردیده است. ابتدا کارکردهای هر مرحله به تفکیک زیرسیستم‌ها (برق، فرعی، رادیوالکترونیک و رانش) طی جلساتی با خبرگان استخراج شده، سپس بلوک دیاگرام کارکردی برای هر مرحله رسم گردیده است. در ادامه حالات باالقوه شکست برای هر کارکرد در قالب ابزار تحلیل حالات و اثرات خرابی مشخص شده است. در ادامه با محاسبه‌ی نرخ خرابی هر مرحله ، به محاسبه‌ی قابلیت اطمینان هر مرحله از هر زیرسیستم اقدام شده است. سپس قابلیت اطمینان کل هر زیرسیستم در هر مرحله محاسبه گردیده است. در نهایت قابلیت اطمینان کل زیردریایی محاسبه شده است. قابلیت اطمینان کل زیردریایی در مرحله طراحی تقریبا ۶/۰ است . نکته مهم این که با تحلیل مقایسه ای قابلیت اطمینان زیر دریایی در مراحل مختلف انجام ماموریت، پیشنهادات خوبی برای بهبود طراحی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها