ارایه یک مدل نوین بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی جهت یکپارچه‌سازی تصمیمات مربوط به محصولات تحت وارانتی و از وارانتی خارج شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها،گروه سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی

2 دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس،

3 مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق هدف بیشینه‌سازی سود تولیدکننده با تعیین مقادیر بهینه قیمت محصول، طول دوره وارانتی پایه، طول تمدید وارانتی، سطح تعمیر در تعمیر ناقص و میزان تولید قطعات یدکی (برای تقاضای محصولات تحت وارانتی پایه، تمدید وارانتی و از وارانتی خارج شده) است. برای مدلسازی هر چه بهتر شرایط واقعی، فرض بر این است که محصول با سه نوع تعمیر کمینه، ناقص و کامل در زمان خرابی می تواند مورد تعمیر قرار گیرد و درصد محصولاتی که هر بار تحت هر تعمیر قرار می گیرند نیز به عنوان متغیر تصمیم لحاظ شده اند. رویکرد حل مسئله بر مبنای رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی با ترکیب الگوریتم فراابتکاری، شبیه سازی مونت کارلو و برنامه ریزی پویا صورت گرفته است. مدل پیشنهادی برای محصول جاروبرقی با برند ال جی و خدمات پس از فروش گلدیران مورد حل و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها