طراحی نمودار کنترل تعدیل ریسک شده میانگین متحرک موزون نمایی برنولی با پارامترهای تخمین زده شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران

2 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران

چکیده

معمولا برای ارزیابی عملکرد نمودارهای کنترل در حوزه بهداشت و درمان، پارامترهای نمودار کنترل معلوم فرض می­‌شوند؛ هرچند که در عمل معمولا این پارامترها نامعلوم بوده و برای پایش فرایند، پارامترهای فرایند باید در فاز 1 تخمین زده شوند. زمانی که از تخمین پارامتر به جای مقادیر معلوم آن‌ها استفاده می­‌شود، عملکرد نمودار کنترل تحت تأثیر قرار می­‌گیرد. در این مقاله ابتدا یک نمودار کنترل ریسک تعدیل شده میانگین متحرک موزون نمایی برنولی پیشنهاد می‌‏شود. سپس اثر تخمین پارامتر بر عملکرد تحت کنترل و خارج از کنترل نمودار کنترل پیشنهادی بررسی می­‌شود. در ادامه برای کاهش این اثر، روش‌های افزایش اندازه نمونه و اصلاح حدود کنترل مورد استفاده قرار می­‌گیرد. نتایج شبیه‌­سازی بر حسب معیارهای متوسط طول دنباله، انحراف معیار طول دنباله و ضریب تغییرات طول دنباله گزارش می­‌شود. نتایج حاصل از شبیه­‌سازی، کاهش اثر تخمین پارامتر توسط روش‌های افزایش اندازه نمونه و اصلاح حدود کنترل را تأیید می­‌کند.

کلیدواژه‌ها


[1] Woodall, W. H. (2006). The use of control charts in health-care and public-health surveillance. Journal of Quality Technology, 38(2), 89-104.
[2] Parsonnet, V., Dean, D., & Bernstein, A. D. (1989). A method of uniform stratification of risk for evaluating the results of surgery in acquired adult heart disease. Circulation, 79(6 Pt 2), I3-12.
[3] آتشگر، ک.، النچری، ع.، (1396). ارتقاء کیفیت فرآیندهای جراحی و درمان با استفاده از نمودارهای کنترل جمع تجمعی: یک بررسی جامع و کاربردی، نشریه جراحی ایران، دوره 25، شماره 1.
[4] Cook, D. A., Coory, M., & Webster, R. A. (2011). Exponentially weighted moving average charts to compare observed and expected values for monitoring risk-adjusted hospital indicators. BMJ Quality & Safety, 20(6), 469-474.
[5] Steiner, S. H., Cook, R. J., Farewell, V. T., & Treasure, T. (2000). Monitoring surgical performance using risk-adjusted cumulative sum charts. Biostatistics, 1(4), 441-452.
[6] Woodall, W. H., & Montgomery, D. C. (2014). Some current directions in the theory and application of statistical process monitoring. Journal of Quality Technology, 46(1), 78-94.
[7] Jensen, W. A., Jones-Farmer, L. A., Champ, C. W., & Woodall, W. H. (2006). Effects of parameter estimation on control chart properties: a literature review. Journal of Quality Technology, 38(4), 349-364.
[8] Jones, M. A., & Steiner, S. H. (2011). Assessing the effect of estimation error on risk-adjusted CUSUM chart performance. International Journal for Quality in Health Care, 24(2), 176-181.
[9] Steiner, S. H., & Jones, M. (2010). Risk-adjusted survival time monitoring with an updating exponentially weighted moving average (EWMA) control chart. Statistics in Medicine, 29(4), 444-454.
[10] Zhang, X., & Woodall, W. H. (2017). Reduction of the effect of estimation error on in‐control performance for risk‐adjusted Bernoulli CUSUM chart with dynamic probability control limits. Quality and Reliability Engineering International, 33(2), 381-386.
[11] Saleh, N. A., Zwetsloot, I. M., Mahmoud, M. A., & Woodall, W. H. (2016). CUSUM charts with controlled conditional performance under estimated parameters. Quality Engineering, 28(4), 402-415.