اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت کیفیت زنجیره تأمین مبتنی بر وزن‌دهی معیارها با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی در یک شرکت تولید کیسه گلبافت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد،گروه مهندسی صنایع، موسسه غیرانتفاعی مهرآستان گیلان، گیلان، ایران

3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مدیریت کیفیت زنجیره ­تأمین به­ عنوان یک رویکرد سیستمی، برای بهبود عملکرد سازمان­‌ها تعریف می­‌شود که فرصت­‌های ایجاد شده به وسیله ارتباطات پایین­ دست و بالادست با تأمین­ کنندگان و مشتریان را در سازمان، جاری می‌­سازد. در این مقاله، ابتدا با مطالعات بیشینه تحقیق، عوامل کلیدی موفقیت شناسایی شده، سپس 7 عامل کلیدی و 40 زیرعامل با مصاحبه با مجریان و کارشناسان مدیریت زنجیره ­تامین اصلاح و صحه­‌گذاری گردیده است. بدین طریق، با نظر 30 نفر از خبرگان و اساتید در زمینه زنجیره تامین پرسشنامه‌­ای تهیه شده و پایایی پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفته است، سپس اولویت­ بندی شاخص‌­ها بر اساس منطق مقایسات زوجی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار Expert Choice صورت گرفته و وضعیت شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده وضعیت شرکت در حوزه SCQM شرایط مطلوبی ندارد و باید دقت بیشتری اعمال شود. هفت عامل کلیدی در این مقاله نشان می­دهد که شرکت­های درگیر در زنجیره تامین یک محصول باید برای پیاده­سازی مدیریت کیفیت زنجیره تامین محصول، بر هفت حوزه متمرکز شوند و با توجه به همبستگی این حوزه­ها با یکدیگر، باید این هفت حوزه را هم­زمان و با مشارکت یکدیگر، توسعه و ارتقا بخشند. 40 زیرمعیار شناسایی شده نیز تحت عنوان نقاط بهبود و یا نقاط بحرانی، به عنوان محور هماهنگی‌­های اعضای زنجیره در این زمینه محسوب شوند.

کلیدواژه‌ها


[1]     Ghobadian, A., Gallear, D. (2001). An empirical examination and proposed generic model, TQM implementation, Omega, 29: 343–359.
[2]     Ketchen, D.J., Hult, G.T.M. (2007). Bridging organization theory   and supply chain management, the case of best value supply chains, Journal of Operations Management, 25: 573-580.
[3]     Kuei, C., Madu, C.N. (2001). Identifying critical success factors for supply chain quality management, Asia Pacific Management Review, 6(4): 409-423.
[4]     Robinson, C.J., Malhotra, M.K. (2005). Defining the concept of supply chain quality management and its relevance to academic and industrial practice", International Journal of Production Economics, 96: 315-37.
[5]     Chang, G. (2009). Total quality management in supply chain, International Business Research, 2(2): 82-85.
[6]     Chan, F. Nayak, A. Raj, R. Yee-Loong Chong, A., & Manoj, T. (2014)." An innovative supply chain performance measurement system incorporating Research and Development (R&D) and marketing policy",Computers & Industrial Engineering, 69,  64–70.
[7]     Soni, G. & Kodali, R. (2010). "Internal benchmarking for assessment of supply chain performance", Benchmarking: An International Journal, 17(1), 44-76.
[8]     Bigliardi, B. & Bottani, E. (2010). "Performance measurement in the food supply chain: a balanced scorecard approach", Facilities, 28(5/6), 249-260.
[9]     Kuei, C, & Madu, C.N. ( 2001)." Identifying critical success factors for supply chain quality management", Asia Pacific Management Review, 6(4), 409-423.
[10]  Robinson, C.J, & Malhotra, M.K. (2005)." Defining the concept of supply chain quality management and its relevance to academic and industrialpractice" ,International Journal of Production Economics, 96, 315-371.
[11]  Kaynak, H., & Hartley, H.J.L. (2008). " A replication and extension of quality management into the supply chain", Journal of Operations Management, 26(4), 468- 89,.
[12]  Waqas Azfar, KH. R. Khan, N., & Farooq Gabriel, H. (2014). "Performance Measurement: A Conceptual Framework for Supply Chain Practices", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150, 803 – 812.
[13]  Bhagwat, R. & Sharma, M, K. (2007)." Performance measurement of supply chain management: A balanced scorecard approach", Computers & Industrial Engineering, 53, 43–62.
[14]  Won Cho, D. Hae Lee, Y. Hwa Ahn, S. & Hwang, M, K. (2012). "A framework for measuring the performance of service supply chain management", Computers & Industrial Engineering, 62, 801–818, 2012.
[15]  Talluri S, Narasimhan R, Nair A, (2006),  Vendor performance with supply risk: a chance-constrained DEA approach, International Journal of Production Economics, Vol. 100, 212–222.
[16]     Safari, H., Mohebi Manesh, O. (2011). Conceptual Model of supply chain quality management and check its status in Iran's car industry, Industrial Management, Tehran University Management School, 3(7): 77-98.
[17]     Kaynak, H., Hartley, H.J.L., (2008). A replication and extension of quality management into the supply chain, Journal of Operations Management, 26(4): 468- 89.
[18]     McCarter, M., Fawcett, S., and Magnan, G. (2005). The effect of people on the supply chain world: some overlooked issues, Human Systems Management, 24(3): 197-208.
[19]     Bhagwat, R. and Sharma, M, K. (2007). Performance measurement of supply chain management: A balanced scorecard approach, Computers & Industrial Engineering, 53: 43–62.
[20]     Chinho, L., Wing, S., Chowb, Christian, N., Maduc, Chu-Hua K., and Pei Pei Y., (2004). A structural equation model of supply chain quality management and organizational performance, Department of Industrial and Information Management & Institute of Information Management, College of Management Science, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan, ROC.
[21]     Xu Li, D. (2014). Information architecture for supply chain quality management. International Journal of Production Research; 49(1): 183-198.
[22]     Ravanestan, K., Aghajani, H.A. (2012). Study of supply chain quality management and its impact on the performance of the company's casting car parts, Journal of Management Sciences in Iran, 7(12): 93-116.
[23]     Waqas Azfar, KH. R. Khan, N., and Farooq Gabriel, H. (2014). Performance Measurement: A Conceptual Framework for Supply Chain Practices, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150: 803 – 812.
[24]  Singh, R. K. (2013). Prioritizing the factors for coordinated supply chain using analytic hierarchy process (AHP). Measuring Business Excellence, 17(1), 80-97.
[25]  Agrawal, S., Singh, R. K., & Murtaza, Q. (2016). Prioritizing critical success factors for reverse logistics implementation using fuzzy-TOPSIS methodology. Journal of Industrial Engineering International, 12(1), 15-27.
[26]  Gupta, A., Singh, R. K., & Suri, P. K. (2018). Prioritizing Critical Success Factors for Sustainable Service Quality Management by Logistics Service Providers. Vision, 22(3), 295-305.
[27]  Saeed, M. A., & Kersten, W. (2017). Supply chain sustainability performance indicators: a content analysis based on published standards and guidelines. Logistics research, 10(12), 1-19.
[28]  Özveri, O., GÜÇLÜ, P., & Aycin, E. (2015). Evaluation of service supply chain performance criteria with DANP method. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 2(4), 104-119.
[29]  Rezaei, K., Tadayon, S., Ostadi, B., and Aghdasi, M. (2005). Critical success factors in implementing processes management and providing A framework for assessing organizational readiness", Journal of Industrial Management, 1(3): 37-52.