شناسایی و تحلیل سناریوهای ارزیابی سیستم نگهداری و تعمیرات با استفاده از نظریه برخاسته از داده‌ها و نگاشت ادراکی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی، مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، شرکت برق منطقه‌ای یزد، یزد، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران

چکیده

تحقیق حاضر، تحقیقی با رویکرد کیفی است که در آن از نظریه برخاسته از داده‌ها و نگاشت ادراکی فازی استفاده‌ شده است. با استفاده از این نظریه، زیرسیستم‌های سیستم نگهداری و تعمیرات تعیین شد و مدلی با چهار مقوله اصلی شامل؛ بازرسی، سرویس و نگهداری، خرابی مزمن، خرابی حاد و نحوه ارتباط آن‌ها طراحی شده است. سپس برای هر یک از مقولات، خصوصیات و ابعاد آن بیان و با استفاده از الگوی پارادایم در کدگذاری محوری، زیر مقوله‌ها و ارتباطات آن‌ها مشخص شد. این ارتباطات به عنوان ورودی مبحث نگاشت ادراکی فازی مورد استفاده قرار گرفت و از طریق نرم افزار FCMapper میزان تأثیر هریک از شرایط علی، میانجی، راهبرد و پیامد بر یکدیگر و روشهای گوناگون دستیابی به پیامد در هریک از مقوله‌های بازرسی، سرویس و نگهداری، خربی مزمن و خرابی حاد بررسی و در قالب سناریو ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


[1]  آقایی، ر، آقایی، ا، محمدحسینی ناجی زاده، ر. (1394). شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های کلیدی مؤثر بر نگهداری و تعمیرات چابک با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل فازی (مطالعۀ موردی: صنعت خودروسازی ایران) . نشریه مدیریت صنعتی، 7(4)،641- 672
[2]  شرافت، ا، شرافت، ح.روش تحقیق(راهنمای کاربردی.یزد:انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی‌یزد،1394.
[3]  شرافت، ا؛ کریمی، ف؛ داوودی، س م ر (1396). ارایه الگوی جامع سیستم نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش متاسنتز. نشریه مدیریت صنعتی،9 (4)، 691-734.
[4]  شرافت، ا؛ محقر، ع؛ کریمی، ف؛ داوودی، س م ر (1397). طراحی مکانیزم انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات. نشریه چشم انداز مدیریت صنعتی،8 (2)، 450-484.
[5]  کاسکو, ب(1377). تفکر فازی, ترجمه علی غفاری و عادل مقصود پور, تهران: دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
[6]  کریمی،ت (1385)." مدل‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی "، مجله تدبیر، شماره 171،ص 16.
[7]  کرسول، ج؛ حسنقلی پور،ط (مترجم)، الهیاری،ا (مترجم)، براری، م (مترجم).روش و طرح تحقیق کیفی: انتخاب از میان پنج رویکرد تحقیق کیفی. تهران:انتشارات نگاه دانش،1390.
[8]  تقی زادگان کلوجه، ع(1387).(کاربرد روش نگاشت ادراکی فازی در سیستم پرداخت از طریق موبایل) پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه امام حسین(علیه السلام)
[9] محمدیان، م، ناصرزاده، س م، منصوریف ط.(1385).(شبیه سازی رضایتمندی مشتریان بانک ملت با استفاده از نقشه شناختی فازی) کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، تهران.
[10] Chin, W. W. (2003). Issues and opinions on structural equation modeling. MIS Quarterly, 22(1), 7-16.
[11] Clandinin,D.J., & Connelly ,F.M. (2000). Narrative inquiry: Experience and story in qualitative research.San Francisco: Jossey –Bass.
[12] Cui Yanbin and Cui Bo (2012), The Condition Based Maintenance Evaluation Model on Onpost Vacuum Circuit Breaker, Systems Engineering Procedia 4, 182 – 188.
[13] Kardaras D, Karakostas V (1999). Measuring the Electronic Commerce Impact on Customer Satisfaction: Experiences, Problems and expectations of the banking sector in the UK. IN: Proceeding of the International conference of the Measurement of Electronic Commerce, Singapore.
[14] Lincoln. Y.S. (1995).Emerging criteria for quality in qualitative and interpretive research. Qualitative inquiry, 1,275-289.
[15] Lincoln, Y. S., & Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inquiry (1sted.). Sage Publications, Beverly Hills.
[16]  Macchi Marco and Fumagalli Luca (2013). “A maintenance maturity assessment method for the manufacturing industry” Journal of Quality in Maintenance Engineering Vol. 19 No. 3,pp. 295-315.
[17]  Mello, J., & Flint, D.J. (2009). A refined view of Grounded Theory and its application to logistics research. Journal of Business Logistics, 30(1), 107-125.
[18]  Pati Debajyoti, Cheol-SooPark, and Godfried Augenbroe, (2010). Facility Maintenance Performance Perspective to Target Strategic Organizational Objectives. Journal Of Performance Of Constructed Facilities.
[19]  Ruiping HU, Honghua YANG and  Beijia HU (2012). “ Effectiveness-Based Method for Equipment Maintenance Evaluation”  Management Science and Engineering  Vol. 6, No. 4, 2012, pp. 94-97.
[20] Sherafat,A., & Davoodi, SMR. (2017). Designing a New Model for Evaluating the Maintenance System. Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production, 6(1), 49-65.
[21] Silverman, D. (1993). Interpreting qualitative data: Methods for analyzing talk, text, and interaction. London: Sage
[22]  Silverman,D. (2005).Doing qualitative research :A practical handbook(2nded.).London:Sage.
[23] Strauss,A.,& Corbin,J. (1990). Basics of qualitative research : Grounded theory procedure and techniques. Newbury Park,CA: Sage.
[24] Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory (2nded.). Thousand Oaks, California.