طراحی مدل برآورد هزینه وارانتی PRW با وجود محدودیت هزینه هر بار خرابی در شرایط تورمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

چکیده

در این مقاله یک مدل ریاضی برای برآورد هزینه‌های مورد انتظار تولیدکننده و خریدار در سیاست وارانتی تسهیم هزینه تحت شرایط تورمی ارائه شده است. در این مدل هزینه هر ادعای وارانتی برای تولیدکننده تا یک سقف از پیش تعیین شده (CI) محدود شده است؛ به این ترتیب که تولیدکننده تنها موظف به تامین هزینه‌ای حداکثر معادل (CI) در هر بار خرابی محصول است و خریدار می‌بایست برای اصلاح محصول علاوه بر سهم خودش از هزینه اصلاح، مبلغ هزینه مازاد بر  را نیز تقبل نماید. برای آزمون مدل از داده‌های واقعی یک محصول استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که نرخ تورم، طول دوره وارانتی، و پارامترهای توزیع شکست بر هزینه‌های مورد انتظار تولیدکننده و خریدار تاثیر می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


[1]    Wang, Y., Liu, Z., & Liu, Y. (2015). Optimal preventive maintenance strategy for repairable items under two-dimensional warranty. Reliability Engineering and System Safety, 142, 326–333. https://doi.org/10.1016/j.ress.2015.06.003
[2]    نصراللهی، م. (1396). مدل تعیین قیمت وارانتی PRW با تولید کنندگان ریسک گریز. مطالعات مدیریت صنعتی، 15(45)، 75–96.
[3]    Shang, L., Cai, Z., Chen, H., & Zhang, S. (2018). Post-warranty maintenance optimization for products with deterioration depending on aging and shock. Quality Technology and Quantitative Management, 00(00), 1–21. https://doi.org/10.1080/16843703.2018.1509431
[4]    افصحی، م.، حسین زاده کاشان، ع.، استادی، ب. و ذگردی، ح. ا. (1397). بهینه‌سازی یکپارچه قیمت، سیاست‌های وارانتی پایه و تمدید وارانتی با در نظر گرفتن محصولات از وارانتی خارج‌شده. مهندسی و مدیریت کیفیت، 8(1)، 63–74.
[5]    Murthy, D. N. P. (2007). Product reliability and warranty: an overview and future research. Production, 17(3), 426–434.
[6]    Thomas, M. U., & Rao, S. S. (1999). Warranty Economic Decision Models_ A Summary and some suggested Directions for Future Research. Operations Research, 47(6), 807–820.
[7]    نصراللهی، م.، اصغری زاده، ع.، جعفرنژاد، ا. و صنیعی منفرد، م. (1393). توسعه سیاست جدید وارانتی PRW برای برآورد هزینه‌ها. مدیریت صنعتی، 6(1)، 137–150.
[8]    Menke, W. W. (1969). Determination of Warranty Reserves. Management Science, 15(10), 542–549. https://doi.org/10.1287/mnsc.15.10.b542
[9]    Jain, M., & Maheshwari, S. (2006). Discounted costs for repairable units under hybrid warranty. Applied Mathematics and Computation, 173(2), 887–901. https://doi.org/10.1016/j.amc.2005.04.022
[10]    Tsai, P.-C., & Fang, C.-C. (2015). A Bayesian Analysis in Determining Pro-rata Warranty Decision with Two-Dimensional Deterioration. International Journal of Knowledge Engineering-IACSIT, 1(2), 160–164. https://doi.org/10.7763/ijke.2015.v1.28
[11]     Alqahtani, A. Y., & Gupta, S. M. (2017). Warranty as a marketing strategy for remanufactured products. Journal of Cleaner Production, 161, 1294–1307. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.193
[12]     Alqahtani, A. Y., & Gupta, S. M. (2017a). Optimizing two-dimensional renewable warranty policies for sensor embedded remanufactured products. Journal of Industrial Engineering and Management, 10(2), 145. https://doi.org/10.3926/jiem.2187
[13]    Chen, Z., Zhao, T., Luo, S., & Sun, Y. (2017). Warranty Cost Modeling and Warranty Length Optimization under Two Types of Failure and Combination Free Replacement and Pro-Rata Warranty. IEEE Access, 5, 11528–11539. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2715840
[14]    Wang, X., Xie, W., Ye, Z. S., & Tang, L. C. (2017). Aggregate discounted warranty cost forecasting considering the failed-but-not-reported events. Reliability Engineering and System Safety, 168(April), 355–364. https://doi.org/10.1016/j.ress.2017.04.009
[15]    Ahmed, E. A., Mabrouk, I. S., & Mahran, B. A. (2018). Hybrid repair warranty cost model for repairable products based on generalized exponential distribution with simulation study. International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, 13(6), 263–278. https://doi.org/10.12988/ijcms.2018.81031
[16]    Taleizadeh, A. A., Pourrezaie Khaligh, P., & Moon, I. (2019). Hybrid NSGA-II for an imperfect production system considering product quality and returns under two warranty policies. Applied Soft Computing Journal, 75, 333–348. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2018.11.013
[17]    Babbie, E. R. (2012). The Practice of Social Research (13th ed.). Wadsworth Publishing.
[18]    Wacker, J. G. (1998). A definition of theory: research guidelines for different theory-building research methods in operations management. Journal of Operations Management, (16), 361–385.
[19]    اصغری زاده, ع. ا. (1379). مقدمه‌ای بر خط مشی‌ها و مدل‌های وارانتی: مولود تازه مدیریت مهندسی و تولید. دانش مدیریت, (51), 61–87.
[20]    Blischke, W. R., Karim, M. R., & Murthy, D. N. P. (2011). Warranty Data Collection and Analysis. Thermoplastics and Thermoplastic Composites. Springer Science & Business Media. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-4588-2
[21] Murthy, D. N. P., & Blischke, W. R. (2006). Warranty Management and Product Manufacture. Springer Science & Business Media.
[22] Chen, J.-A., & Chien, Y.-H. (2007). Renewing Warranty and Preventive Maintenance for Products with Failure Penalty Post-Warranty. QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL, 23, 107–121.  https://doi.org/10.1002/qre
[23]    Matti Kurvinen, Töyrylä, I., & Murthy, D. N. P. (2016). Warranty Fraud Management Reducing Fraud and Other Excess Costs in Warranty and Service Operations. John Wiley & Sons.
[24]    Popovic, V., Stamenkovic, D., & Rakicevic, B. (2013). Choosing the Right Warranty Policy – from the Customer’sto the Manufacturer’s Point of View. International Journal of Applied Physics and Mathematics, 2(5), 333–335. https://doi.org/10.7763/ijapm.2012.v2.126
[25]    Stamenković, D., Popović, V., Spasojević-Brkić, V., & Radivojević, J. (2011). Combination free replacement and pro-rata warranty policy optimization model. Journal of Applied Engineering Science, 9(4), 456–464. https://doi.org/10.5937/JAES9-1202
[26]    Murthy, D. N. P., & Blischke, W. R. (1992). Product warranty management - III: A review of mathematical models. European Journal of Operational Research, 62, 1–34.
[27]    جولای، ف. و اسودی، ت. (1383). مدل کنترل موجودی دوسطحی اقلام فاسد شدنی با در نظر گرفتن اثرات تورم. نشریه دانشکده فنی، 38(1)، 121–132.