بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پرچمی، عباس [1] آمار، ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • پویا، علی‌رضا [1] استاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
 • پورقادر چوبر، عادل [1] کارشناسی ارشد،گروه مهندسی صنایع، موسسه غیرانتفاعی مهرآستان گیلان، گیلان، ایران

ت

 • تارویردی‌زاده، بهرام [1] استادیار، گروه مهندسی مکاترونیک، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • تارویردی‌زاده، بهرام [1] استادیار، مهندسی مکاترونیک، دانشگاه تهران، تهران
 • تاکی، پیمان [1] مهندسی صنایع، فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، تهران، ایران
 • ترابی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • ترابی، علی [1] گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • ترابیان، محسن [1] ریاضی، ریاضی و آمار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران
 • تقی پور، محمد [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • تقی پور، محمد [1] گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات
 • تقی‌پور، سیامک [1] کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران
 • تقی‌پور، سیامک [1] کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه مالک اشتر
 • توفیق، علی‌اصغر [1] دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • توکلی، مهران [1] پژوهش‌گر آمار اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • توکلی مقدم، رضا [1] مهندسی صنایع، فنی و مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ث

 • ثالثی، آسیه [2] گروه علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان، ایران
 • ثالثی، آسیه [1] مربی، گروه علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان، ایران

ج

چ

 • چهانگیری، عباس [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

ح

خ

 • خلیلی دامغانی، کاوه [2] دانشیارگروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

د

ذ

ر

س

 • سازگاری، سمیه [1] دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
 • سازگاری، سمیه [1] گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران
 • سبحانی، زهرا [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران
 • سبحانی، زهرا [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه کردستان، کردستان، سنندج، ایران
 • سبحانی، زهرا [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران
 • سیف، اصغر [1] استادیار، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم پایه، گروه آمار، همدان، ایران
 • سیف، اصغر [1] استادیار، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده‌ی علوم پایه، گروه آمار، همدان، ایران
 • سیف، اصغر [1] آمار، علوم پایه،دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • سقایی، عباس [1] دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران
 • سقایی، عباس [2] دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران،
 • سقایی، عباس [1] دانشیار،گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • سقایی، عباس [1] مهندسی صنایع، فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • سقایی، عباس [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران
 • سلطانی، حسن [2] استادیار گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • سلگی، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان0
 • سلگی، زهرا [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران
 • سیوندی پور، سبحان [1] دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان، ایران
 • سیوندی پور، سبحان [1] کارشناس ارشد، مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان، ایران

ش

ص

ط

 • طلوعی اشلقی، عباس [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران
 • طهوری، مالک [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • طهوری، مالک [1] دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

ع

ف

 • فارسیجانی، حسن [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • فارسیجانی، حسن [1] دانشیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • فاروقی، هیوا [1] ایران-سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده مهندسی- گروه صنایع
 • فاروقی، هیوا [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران
 • فاروقی، هیوا [1] عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، کردستان، سنندج، ایران
 • فازوقی، هیوا [1] ایران-سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده مهندسی- گروه صنایع
 • فانی، شبنم [1] آمار، ریاضی و آمار،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • فتحی، محمد رضا [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • فتحی، محمد رضا [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم
 • فتحی، محمد رضا [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • فروزنده، مهرداد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان
 • فروزنده، مهرداد [1] گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد نجف آباد
 • فکور ثقیه، امیر رضا [1] استادیار، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
 • فیلی، اردلان [1] دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ق

ک

ل

 • لطفی، رضا [1] گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران
 • لطفی، رضا [1] گروه مهندسی صنایع، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران
 • لطیفی، زینب [1] گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، سوسنگرد، ایران
 • لطیفی، زینب [1] مربی، عضو هیئت علمی*، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، سوسنگرد، ایران
 • لطیفی، زینب [1] مربی، عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، سوسنگرد، ایران

م

ن

 • نادری، بهمن [1] دانشیار گروه مهندسی صنایع،دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • نجفی، سید‌اسماعیل [1] گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نصیری، شیرزاد [1] مهندسی صنایع، فنی و مهندسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • نصراللهی، مهدی [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • نصراللهی، مهدی [1] گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • نصرالهی، میثم [1] دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نصرالهی، مهدی [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • نوجوان، مجید [1] مهندسی صنایع، فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

و

 • واحدی، منوچهر [1] گروه مدیریت صنعتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران
 • واحدی، منوچهر [1] مدیریت صنعتی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران،
 • والمحمدی، چنگیز [2] دانشیار گروه مدیریت فن آوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب ،تهران ، ایران
 • وزیری، جلیل [1] مهندسی صنایع، فنی و مهندسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • وکیلی، محمدرضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، دانشکده مهندسی صنایع ، اردبیل، ایران

ه

 • هادی، علیرضا [1] استادیار، گروه مهندسی مکاترونیک، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • هادی، علیرضا [1] استادیار، مهندسی مکاترونیک، دانشگاه تهران، تهران

ی

G