دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1399 
1. توسعه مدل طراحی محصول با روش طراحی برای هزینه (DFC) در محصول الکترواپتیکی

صفحه 171-188

مهدی کرباسیان؛ ام البنین یوسفی؛ ابوطالب شفقت؛ لیلا اصغر زاده


3. اولویت‌بندی تفسیرگرایانه کنترل ریسک‌های برون‌سپاری پایدار براساس قابلیت‌های در زنجیره تامین

صفحه 203-226

بیژن پیشه جو؛ صابر ملاعلیرزاده زواردهی؛ علی محمودی راد؛ اله کرم صالحی؛ رضا طهرانی