دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، شهریور 1401 
تاثیر خرابی علت مشترک در پیش بینی قابلیت اطمینان صنعت ریلی

صفحه 125-151

اکبر عالم تبریز؛ فرزانه نظری زاده؛ مصطفی زندیه؛ عباس راد


واکاوی موانع استقرار بهینه سیستم مدیریت عملکرد در زنجیره صنعت فولاد ایران

عسگر یوسفیان آستانه؛ کامبیز جلالی فراهانی؛ فرزاد حقیقی راد؛ حسن فارسیجانی