دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 66-145