دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 246-357 
4. الگوی طرح‌ریزی پیشرفته کیفیت محصول در یک سازمان دفاعی

صفحه 306-324

محمد حسین کریمی‌گوارشکی؛ سیامک تقی‌پور؛ محمد محمدی