دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 82-158 
2. ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشرفته با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی

صفحه 94-105

منوچهر واحدی؛ دکتر محمد مهدی موحدی؛ رضا لطفی؛ سید احمد شیبت الحمدی


3. بررسی اثر تخمین پارامترهای مدل ARCH در نمودارهای کنترل فرایندهای مالی

صفحه 106-113

محمد‌هادی درودیان؛ محمد‌صالح اولیاء؛ امیر‌حسین امیری؛ حجت‌الله صادقی