اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عباس سقایی

مهندسی صنایع استاد گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

a.saghaeiatsrbiau.ac.ir

سردبیر

دکتر محمد بامنی‌مقدم

کنترل کیفیت استاد، گروه آمار دانشکده‌‌ی علوم ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی

bamenimoghadamatatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد بامنی‌مقدم

کنترل کیفیت استاد، گروه آمار دانشکده‌‌ی علوم ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی

bamenimoghadamatatu.ac.ir

دکتر کامران پی نبر

استادیار دانشگاه Georgia Tech

kamran.paynabaratisye.gatech.edu

دکتر عباس سقایی

مهندسی صنایع استاد گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

a.saghaeiatsrbiau.ac.ir

دکتر آرش شاهین

استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان

shahinatase.ui.ac.ir

دکتر حمید شهریاری

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

hshahriariatkntu.ac.ir

دکتر یاسر صمیمی

استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

y_samimiatkntu.ac.ir

دکتر رضا برادران کاظم‏ زاده

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

rkazematmodares.ac.ir

دکتر منوچهر نجمی

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

m.najmiatsharif.ac.ir